Nạp thẻ Cài đặt Menu
Nhiệm vụ tuần chia sẻ

số gunner đã báo danh: 20555

số gunner đã chia sẻ: 10276

Chi tiết sự kiện