Từ máy chủ 1 - 290

Bắt Đầu : 00h05 ngày 29/01/2018 đến 23h59 ngày 04/02/2018

Event Condition Reward Quantity
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Mai 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu
(reset)
Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Mai 2
Đá Cường Hóa 20
Thương Cổ (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Mai 5
Thương Cổ (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Mai 10
Thương Cổ (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Mai 15
Búa Minotaure (Cao) 4
Thương Cổ (Cao) 4
Boomerang (Cao) 4
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Mai 20
Thương Cổ (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Mai 30
Ngọc Hạt Nhân 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Mai 45
Ngọc Hạt Nhân 1
Vĩnh Cửu +3 3
Lam Hải +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Mai 75
Ngọc Hạt Nhân 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Hạt Nhân 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Hạt Nhân 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75
VIP-Thương Cổ 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Hoàng Tử Tuấn Long 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Nhẫn Kim Cương +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 100
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rồng Con 10
Ác Ma +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 120
Thu thập Hoa Mai Thu Thập 10 Hoa Mai Vàng 10000
Hoạt bát 50
Búa Minotaure (Cao) 1
Đá Cường Hóa 5
Thu Thập 50 Hoa Mai Túi quà đá lam 2
Túi quà đá lục 2
Túi quà đá vàng 2
Túi quà đá tím 2
Thu Thập 80 Hoa Mai Búa Minotaure (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Hoa Mai Vé Rút Thưởng 1
Loa Liên Server 1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Mai Lệnh Triệu Tập 1
Bùa Ma Thuật 20
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Hoa Mai Mảnh Nai GB 2
Mảnh Rồng Con 2
Búa Minotaure (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Hoa Mai Mảnh Nai GB 4
Mảnh Rồng Con 4
Vòng Tay Venus +4 1
Búa Minotaure (Cao) 99
Thu Thập 4999 Hoa Mai Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Mai 2
Mảnh Kiến Lam 5
Túi quà đá lục 10
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Mai 5
Túi quà đá lục 15
Khí Hồn 200
Mảnh Kiến Lam 10
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Mai 10
Đá Cường Hóa 30
Túi quà đá lục 20
Mảnh Kiến Lam 15
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Mai 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Kiến Lam 20
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Mai 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Mai 50
Túi quà đá lục 50
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Khởi động     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Mai 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Lương Thực 300
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Mai 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Mai 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Mai 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Mai 20
Túi quà đá lục 10
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Mai 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá tím 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Mai 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá tím 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 2
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 4
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bùa Ma Thuật 6
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Lương Thực 50
Khí Hồn 500
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 30
Vòng Tay Venus +1 3
Hạnh Phúc +1 3
Đá Cường Hóa 300
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 99
Lương Thực 100
Khí Hồn 999
Đá Cường Hóa 300
 Đẳng Cấp Tu Luyện
(Reset)
5 Thuộc Tính đạt Lv20 Hoa Mai 2
Ác Ma 1
Lam Hải 1
5 Thuộc Tính đạt Lv28 Hoa Mai 3
Ác Ma 1
Lam Hải 1
5 Thuộc Tính đạt Lv33 Hoa Mai 4
Ác Ma 2
Lam Hải 2
5 Thuộc Tính đạt Lv40 Hoa Mai 4
Ác Ma 2
Lam Hải 2
5 Thuộc Tính đạt Lv45 Hoa Mai 5
Ác Ma 3
Lam Hải 3
4 Thuộc Tính đạt Lv50 Hoa Mai 5
Ác Ma 3
Lam Hải 3
Mảnh Trang Bị Thú Linh 2
4 Thuộc Tính đạt Lv60 Hoa Mai 8
Ác Ma 4
Lam Hải 4
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 2
3 Thuộc Tính đạt Lv65 Hoa Mai 10
Ác Ma 6
Lam Hải 6
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
Tích Lũy Sát Thương
(Reset)
Tích lũy đạt 500.000 điểm sát thương Hoa Mai 2
Đá Cường Hóa 2
Tích lũy đạt 1.000.000 điểm sát thương Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thương Hoa Mai 5
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 10
Tích lũy đạt 2.000.000 điểm sát thương Hoa Mai 5
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 10
Tích lũy đạt 2.500.000 điểm sát thương Hoa Mai 5
Túi quà Super Âm Nhạc 1
Khí Hồn 100
Búa Ma 2
Tích lũy đạt 3.000.000 điểm sát thương Hoa Mai 20
Hạnh Phúc +1 1
Vòng Tay Venus +1 1
Nhẫn Vàng 1
Khiêu Chiến Boss Guild Khiêu chiến Boss Guild 4 lần Hoa Mai 4
Khí Hồn 20
Khiêu chiến Boss Guild 9 lần Hoa Mai 9
Lương Thực 5
Khiêu chiến Boss Guild 15 lần Hoa Mai 15
Khí Hồn 100
Lương Thực 10
Khiêu chiến Boss Guild 21 lần Hoa Mai 21
Khí Hồn 300
Lương Thực 8
Khiêu chiến Boss Guild 30 lần Hoa Mai 50
Khí Hồn 500
Lương Thực 30
Khiêu chiến Boss Guild 35 lần Hoa Mai 60
Khí Hồn 999
Lương Thực 100
Đá Cường Hóa 100
Tăng cấp thân mật
(Reset)
Tăng cấp thân mật đến Lv10 Hoa Mai 2
Khí Hồn 10
Bùa Ma Thuật 1
Tăng cấp thân mật đến Lv15 Hoa Mai 3
Khí Hồn 20
Bùa Ma Thuật 2
Tăng cấp thân mật đến Lv20 Hoa Mai 5
Khí Hồn 25
Lương Thực 5
Tăng cấp thân mật đến Lv25 Hoa Mai 8
Khí Hồn 30
Lương Thực 8
Tăng cấp thân mật đến Lv30 Hoa Mai 10
Khí Hồn 30
Lương Thực 8
Tinh Thần 50
Tăng cấp thân mật đến Lv35 Hoa Mai 12
Khí Hồn 40
Lương Thực 10
Tinh Thần 80
Tăng cấp thân mật đến Lv40 Hoa Mai 15
Khí Hồn 50
Lương Thực 15
Tinh Thần 100
Nụ Hôn Tình Yêu
(Reset )
Hôn 1 lần Hoa Mai 1
Tinh Thần 50
Lương Thực 10
Hôn 3 lần Hoa Mai 3
Đá Cường Hóa 15
Bình Tu Luyện Lv2 5
Lương Thực 20
Hôn 5 lần Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 30
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 40
Hôn 10 lần Hoa Mai 10
Đá Cường Hóa 40
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 40
Đoạt Bảo May Mắn
(reset)
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Mai 5
Túi quà đá lục 5
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 20 lần Hoa Mai 10
Túi quà đá tím 10
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Mua đoạt bảo 30 lần Hoa Mai 10
Túi quà đá vàng 10
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Mua đoạt bảo 40 lần Hoa Mai 10
Túi quà đá lam 10
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Mua đoạt bảo 50 lần Hoa Mai 10
Túi quà đá đỏ 10
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35