Áp Dụng Server 1 - 215

Thời gian: Từ 00:05 ngày 28.08.2017 - 23:59 ngày 03.09.2017

STT Sự kiện Điều kiện Phần thưởng Số lượng
1 Đăng nhập nhận thưởng Đăng Nhập Nhận Thưởng Mít 3
Bia 1
Lương Thực 3
Đá Cường Hóa 3
2 Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Mít 5
Đá Cường Hóa 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Mít 10
Túi quà đá vàng 5
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Mít 20
Túi quà đá lục 5
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Mít 40
Túi quà đá lam 5
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Mít 60
Túi quà đá tím 5
Túi quà đá đỏ 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Mít 90
Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Chữ P +3 2
Vòng Tay Xanh +3 2
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Mít 150
Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Vàng +2 1
Búa Ma 15
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 100
Ngọc Hấp Thụ 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Bình Tu Luyện Lv2 50
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
VIP-Thương Cổ (v.v) 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 15
Mảnh Nai GB 18
Mảnh Rồng Con 20
Mảnh Rắn Tinh 18
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Hạnh Phúc +4 1
Bình Tu Luyện Lv2 300
Nhẫn Kim Cương +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 100
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Hạnh Phúc +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Hạnh Phúc +4 3
Đá Đỏ Lv10 2
Nhẫn Bạch Kim +4 1
Đá Lam Lv10 2
3 Thu thập Mít Thu Thập 10 Mít Bình Tu Luyện Lv2 1
Bùa Ma Thuật 1
Đá Cường Hóa 3
Bia 1
Thu Thập 20 Mít Khí Hồn 10
Boomerang (Cao) 2
Búa Minotaure (Cao) 2
Thương Cổ (Cao) 2
Thu Thập 50 Mít Mảnh Kiến Đỏ 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3
Mảnh Gà Hồng 3
Mảnh Cỏ Ma 3
Thu Thập 80 Mít Túi quà đá lục 7
Bình Tu Luyện Lv2 10
Túi quà đá tím 7
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5
Thu Thập 100 Mít Túi quà đá đỏ 7
Túi quà đá lam 7
Hạnh Phúc +2 1
Bình Tu Luyện Lv2 14
Thu Thập 250 Mít Búa Ma 5
Túi quà đá vàng 7
Mảnh Ngọc Cam 10
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Mít Mảnh Rồng Con 4
Mảnh Nai GB 3
Nhẫn Vàng +1 3
Hạnh Phúc +3 2
Thu Thập 999 Mít Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Mảnh Rắn Tinh 4
Hạnh Phúc +4 1
Bình Tu Luyện Lv2 99
Thu Thập 1999 Mít Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Mít Nhẫn Kim Cương +2 2
4 Quà khủng trong tuần Nạp Sms 15K Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv2 5
Lương Thực 5
Kính Màu Trà 1
Nạp 1 Lần Đạt 200 Xu Tinh Thần 500
Bình Tu Luyện Lv2 5
Đá Hai Màu 1
Khí Hồn 500
Nạp 1 Lần Đạt 500 Xu Tay Đấm Cừ Khôi 1
Váy Dạ Hội 1
Bình Tu Luyện Lv2 20
Mảnh Nai GB 3
Nạp 1 Lần Đạt 1000 Xu Mảnh Rồng Con 7
Bông Tuyết 1
Chất Phác 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Nạp 1 Lần Đạt 2000 Xu Mảnh Rắn Tinh 12
Đẹp Rạng Ngời 1
Đá Chúc Phúc-Công 25
Vòng Tay Venus +2 1
Nạp 1 Lần Đạt 5000 Xu Túi quà đá lam 40
Túi quà đá lục 40
Túi quà đá vàng 40
Túi quà đá tím 40
Túi Quà VIP-Ná Gà 40
Đá Chúc Phúc-Công 40
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 40
Đá Chúc Phúc-Thủ 40
Nạp 1 Lần Đạt 10000 Xu Tướng Rìu Băng 1
Mít 300
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 25
Nhẫn Bạch Kim +2 1
5 Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Mít 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 100 lần Mít 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Hoàn thành 60 trận PVE Mít 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Mít 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Mít 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Mít 10
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Đạt được 1000 điểm cống hiến Mít 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
6 Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Mít 3
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 2
Đá Cường Hóa 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Mít 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 3
Mảnh Gà Con 3
Mảnh Gà Lam 3
Mảnh Mầm Xanh 3
Lật bài nhận 16 Đá Cường Hóa Mít 10
Mảnh Rồng Con 2
Mảnh Rắn Tinh 2
Ác Ma +2 2
7 Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Mít 2
Tinh Thần 150
Lương Thực 2
Đá Cường Hóa 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Mít 2
Tinh Thần 150
Lương Thực 3
Đá Cường Hóa 3
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Mít 5
Tinh Thần 400
Lương Thực 5
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Mít 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Lương Thực 7
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Mít 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 10
Tiêu tích lũy 1500 Xu Mít 10
Bình Tu Luyện Lv2 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Mít 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Tiêu tích lũy 3000 Xu Mít 20
Khí Hồn 150
Búa Ma 2
Lương Thực 20
8 Cống Hiến Guild
(Reset)
Cống hiến Guild 100 điểm Bình Tu Luyện Lv1 5
Mít 2
Cống hiến Guild 150 điểm Mít 2
Nhẫn Hoàng Đế 2
Cống hiến Guild 250 điểm Mít 5
Nhẫn Hoàng Đế 5
Vòng Hoàng Đế 5
Cống hiến Guild 350 điểm Mít 10
Nhẫn Hoàng Đế 10
Vòng Hoàng Đế 10
Cống hiến Guild 500 điểm Mít 12
Quà Bá Vương 12
Búa Minotaure 12
Cống hiến Guild 600 điểm Bình Tu Luyện Lv2 5
Mít 15
Búa Minotaure     10
Bazooka     10
Cống hiến Guild 700 điểm Nhẫn Vàng 2
Bình Tu Luyện Lv2 10
Mít 10
Bazooka     10
9 Cường Hóa Vũ Khí Phụ
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +6 Mít 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +7 Mít 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +8 Mít 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +9 Mít 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +10 Mít 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +11 Mít 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +12 Mít 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +13 Mít 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +14 Mít 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +15 Mít 100
Boomerang (Cao) 20
Lương Thực 100
Khí Hồn 150
10 Tiến Giới PET
(Reset)
Tiến Giới PET đến Kiến Tập Đá Cường Hóa 1
Bình Tu Luyện Lv2 1
Bùa Ma Thuật 1
Lương Thực 1
Tiến Giới PET đến Uy Lực Khí Hồn 10
Tinh Thần 15
Túi Quà VIP-Ná Gà 2
Túi quà thời trang 2
Tiến Giới PET đến Siêu Cấp Đá Chúc Phúc-Công 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 1
Khí Hồn 10
Tiến Giới PET đến Thức Tỉnh Đá Chúc Phúc-Công 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 1
Túi quà đá đỏ 1
Túi quà đá lam 1
Túi quà đá lục 1
Túi quà đá vàng 1
Túi quà đá tím 1
11 Tăng Cấp Ngọc

Có Ngọc Cam Lv7 Mít 1
Boomerang (Cao) 1
Bình Tu Luyện Lv2 1
Đá Cường Hóa 1
Có Ngọc Cam Lv8 Mít 1
Boomerang (Cao) 1
Bình Tu Luyện Lv2 1
Đá Cường Hóa 1
Có Ngọc Cam Lv9 Mít 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Có Ngọc Cam Lv10 Mít 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2