Từ máy chủ 1 - 246

Bắt Đầu : 00h05 ngày 13/11/2017 đến 23h59 ngày 19/11/2017

Event Name Điều Kiện Phần Thưởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Bỉ Ngạn 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Đá Cường Hóa 20
Búa Ma 2
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Boomerang (Cao) 5
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Boomerang (Cao) 10
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 40
Đá Cường Hóa 15
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 60
Khí Hồn 600
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 90
Ngọc Phong Ấn 1
Nhẫn Chữ P +3 3
Vòng Tay Xanh +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 150
Ngọc Phong Ấn 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Phong Ấn 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Phong Ấn 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75
Bazooka 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Túi Quà VIP-Ná Gà 120
Túi quà thời trang 120
Túi quà trang sức 120
Túi quà tinh thần 120
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Nhẫn Bạch Kim +2 2
Nhẫn Chữ P +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 120
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Vòng Tay Venus +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 3
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Vòng Tay Venus + 5 1
Đá Đỏ Lv10 3
Nhẫn Bạch Kim +4 2
Đá Lam Lv10 3
Thu thập Hoa Bỉ Ngạn Thu Thập 10 Hoa Bỉ Ngạn Búa Ma 1
Lương Thực 5
Thương Cổ (Cao) 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 3
Thu Thập 20 Hoa Bỉ Ngạn Đá Chúc Phúc-Thủ 6
Mảnh Gà Lam 3
Mảnh Mầm Xanh 3
Mảnh Kiến Xanh 3
Thu Thập 50 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Kiến Đỏ 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3
Mảnh Gà Hồng 3
Mảnh Cỏ Ma 3
Thu Thập 80 Hoa Bỉ Ngạn Thương Cổ (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Hoa Bỉ Ngạn Lương Thực 50
Quà Mừng Lễ 1     1
Vòng Tay Venus +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Bỉ Ngạn Thương Cổ (Cao) 25
Lương Thực 125
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Vòng Tay Venus +3 1
Thu Thập 500 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Thương Cổ (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Hoa Bỉ Ngạn Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Vòng Tay Venus +4 1
Thương Cổ (Cao) 99
Thu Thập 1999 Hoa Bỉ Ngạn Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Hoa Bỉ Ngạn Nhẫn Kim Cương +3 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Cá Viên Chiên 1
Lương Thực 20
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Búa Ma 5
Khí Hồn 200
Bông Tuyết 1
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Đá Cường Hóa 30
Búa Ma 10
Ụt Ụt 1
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 30
Ảo Thuật Gia (30 days) 1
Áo Tình Yêu Nữ (30 days) 1
Đá Hai Màu 1
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Bỉ Ngạn 50
Búa Ma 25
Giáp Binh Gà 1
Quà Tân Thủ     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Bỉ Ngạn 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Gà Hồng 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Bỉ Ngạn 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Bỉ Ngạn 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Bỉ Ngạn 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Bỉ Ngạn 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Hoa Bỉ Ngạn 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Bỉ Ngạn 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Bỉ Ngạn 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Bỉ Ngạn 30
Túi quà đá lục 10
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá vàng 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Hoa Bỉ Ngạn 15
Mảnh Rồng Con 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá lam 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Bia 5
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Hoa Bỉ Ngạn 2
Bia 10
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Bia 10
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Hoa Bỉ Ngạn 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Hạnh Phúc +1 1
Tiêu tích lũy 1500 Xu Hoa Bỉ Ngạn 10
Vòng Tay Venus +1 1
Khí Hồn 200
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Mảnh Gà Lam 10
Khí Hồn 300
Đá Cường Hóa 20
Tiêu tích lũy 3000 Xu Hoa Bỉ Ngạn 20
Mảnh Gà Lam 10
Túi quà đá đỏ 10
Khí Hồn 400
Cống Hiến Guild
(Reset)
Cống hiến Guild 100 điểm Bình Tu Luyện Lv1 5
Hoa Bỉ Ngạn 2
Cống hiến Guild 150 điểm Hoa Bỉ Ngạn 2
Nhẫn Hoàng Đế 2
Cống hiến Guild 250 điểm Hoa Bỉ Ngạn 5
Nhẫn Hoàng Đế 5
Vòng Hoàng Đế 5
Cống hiến Guild 350 điểm Hoa Bỉ Ngạn 10
Nhẫn Hoàng Đế 10
Vòng Hoàng Đế 10
Cống hiến Guild 500 điểm Hoa Bỉ Ngạn 12
Quà Bá Vương 12
Búa Minotaure 12
Cống hiến Guild 600 điểm Bình Tu Luyện Lv2 5
Hoa Bỉ Ngạn 15
Búa Minotaure     10
Bazooka     10
Cống hiến Guild 700 điểm Nhẫn Vàng 3
Bình Tu Luyện Lv2 15
Hoa Bỉ Ngạn 15
Bazooka     15
Cường Hóa Vũ Khí
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí  +6 Hoa Bỉ Ngạn 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Vũ Khí  +7 Hoa Bỉ Ngạn 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí  +8 Hoa Bỉ Ngạn 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí  +9 Hoa Bỉ Ngạn 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí  +10 Hoa Bỉ Ngạn 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí  +11 Hoa Bỉ Ngạn 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Vũ Khí  +12 Hoa Bỉ Ngạn 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Vũ Khí  +13 Hoa Bỉ Ngạn 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Vũ Khí  +14 Hoa Bỉ Ngạn 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Vũ Khí  +15 Hoa Bỉ Ngạn 100
Boomerang (Cao) 80
Lương Thực 50
Khí Hồn 200
Đập Bình Ma
(Reset)
Đập 5 Bình Ma Bình Tu Luyện Lv2 2
Hoa Bỉ Ngạn 5
Đập 10 Bình Ma Bình Tu Luyện Lv2 5
Hoa Bỉ Ngạn 10
Đập 20 Bình Ma Nhẫn Vàng 2
Bình Tu Luyện Lv2 20
Hoa Bỉ Ngạn 15
Đập 30 Bình Ma Nhẫn Vàng 2
Hoa Bỉ Ngạn 20
Tinh Thần 800
Khí Hồn 600
Đập 50 Bình Ma Nhẫn Vàng +1 3
Túi Quà VIP-Ná Gà 40
Hoa Bỉ Ngạn 40
Túi quà thời trang 5
Đập 75 Bình Ma Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +2 3
Hoa Bỉ Ngạn 50
Vòng Tay Venus +2 3
Khiêu Chiến 2vs2
(Reset)
Khiêu chiến 2vs2 thắng 5 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Hoa Bỉ Ngạn 5
Khiêu chiến 2vs2 thắng 10 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Hoa Bỉ Ngạn 5
Đá Cường Hóa 5
Khiêu chiến 2vs2 thắng 15 lần Búa Ma 1
Thiên Vũ +2 1
Hoa Bỉ Ngạn 5
Khiêu chiến 2vs2 thắng 25 lần Búa Ma 2
Ác Ma +2 1
Thành Thật 2
Khiêu chiến 2vs2 thắng 35 lần Khí Hồn 500
Ác Ma +3 1
Búa Ma 5
Bùa Ma Thuật 5
Khiêu chiến 2vs2 thắng 50 lần Búa Ma 4
Ác Ma +3 1
Hoa Bỉ Ngạn 15
Bùa Ma Thuật 3
Khiêu chiến 2vs2 thắng 70 lần Búa Ma 15
Ác Ma +3 2
Bình Tu Luyện Lv2 25
Hoa Bỉ Ngạn 20