Từ máy chủ 1 - 262

Bắt Đầu : 00h05 ngày 11/12/2017 đến 23h59 ngày 17/12/2017

Event Name Điều Kiện Thưởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Vớ Giáng Sinh 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Đá Cường Hóa 20
Ares (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Ares (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Ares (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Ares (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Vớ Giáng Sinh 30
Ngọc Kiên Cố 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Vớ Giáng Sinh 45
Ngọc Kiên Cố 1
Nhẫn Chữ P +3 3
Vòng Tay Xanh +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Vớ Giáng Sinh 75
Ngọc Kiên Cố 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Kiên Cố 1
Đá Chúc Phúc-Công 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Kiên Cố 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Công 75
VIP-Búa Minotaure 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Sứ Giả Tuần Lộc 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Nhẫn Kim Cương +1 1
Xu Khóa 30000
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Nhẫn Bạch Kim +2 2
Nhẫn Chữ P +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Công 120
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Vòng Tay Venus +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 3
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Vòng Tay Venus + 5 1
Đá Đỏ Lv10 3
Nhẫn Bạch Kim +4 2
Đá Lam Lv10 3
Thu thập Vớ Giáng Sinh Thu Thập 10 Vớ Giáng Sinh Vàng 10000
Hoạt bát 50
Boomerang (Cao) 1
Mảnh Ngọc Tím 3
Thu Thập 50 Vớ Giáng Sinh Tinh Thần 30
Mảnh Súng Nước 2
Mảnh Ngọc Cam 5
Vòng Tay Xanh +2 1
Thu Thập 80 Vớ Giáng Sinh Boomerang (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Công 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Vớ Giáng Sinh Vé Rút Thưởng 1
Loa Liên Server 1
Vòng Tay Venus +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 35
Thu Thập 250 Vớ Giáng Sinh Lệnh Triệu Tập 1
Bùa Ma Thuật 20
Đá Chúc Phúc-Công 90
Vòng Tay Venus +3 1
Thu Thập 500 Vớ Giáng Sinh Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Boomerang (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Vớ Giáng Sinh Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Vòng Tay Venus +4 1
Boomerang (Cao) 99
Thu Thập 1999 Vớ Giáng Sinh Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Vớ Giáng Sinh Nhẫn Kim Cương +3 1
Thu Thập 4999 Vớ Giáng Sinh Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Mảnh Rắn Tinh 1
Lương Thực 20
Nạp Tích Lũy 299 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Búa Ma 5
Khí Hồn 200
Mảnh Rắn Tinh 2
Nạp Tích Lũy 799 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Đá Cường Hóa 30
Búa Ma 10
Mảnh Rắn Tinh 3
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Vớ Giáng Sinh 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Rắn Tinh 4
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Vớ Giáng Sinh 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Vớ Giáng Sinh 50
Búa Ma 25
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Tân Thủ     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Vớ Giáng Sinh 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Vớ Giáng Sinh 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Vớ Giáng Sinh 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Vớ Giáng Sinh 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Vớ Giáng Sinh 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Vớ Giáng Sinh 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Vớ Giáng Sinh 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Vớ Giáng Sinh 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Vớ Giáng Sinh 35
Túi quà đá lục 15
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá vàng 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá lam 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Bia 5
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Bia 10
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Bia 10
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Hạnh Phúc +1 1
Tiêu tích lũy 1500 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Vòng Tay Venus +1 1
Khí Hồn 200
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Mảnh Gà Lam 10
Khí Hồn 300
Nữ Thần (Cao) 4
Tiêu tích lũy 3000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Mảnh Gà Lam 10
Túi quà đá đỏ 10
Nữ Thần (Cao) 8
Chiến Binh Gà
(Reset)
Tích 5 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 2
Boomerang (Cao) 2
Mảnh Ngọc Tím 1
Tích 12 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 3
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv1 2
Đá Cường Hóa 2
Tích 20 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 4
Boomerang (Cao) 6
Vàng 20000
Búa Ma 3
Tích 30 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 5
Boomerang (Cao) 10
Búa Ma 4
Mảnh Ngọc Cam 4
Tích 45 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 10
Boomerang (Cao) 14
Túi quà thời trang 4
Khí Hồn 40
Tích 60 trận thắng tại Sảnh Vớ Giáng Sinh 20
Lương Thực 40
Boomerang (Cao) 24
Vàng 90000
Cường Hóa Vũ Khí Phụ
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +6 Vớ Giáng Sinh 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +7 Vớ Giáng Sinh 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +8 Vớ Giáng Sinh 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +9 Vớ Giáng Sinh 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +10 Vớ Giáng Sinh 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +11 Vớ Giáng Sinh 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +12 Vớ Giáng Sinh 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +13 Vớ Giáng Sinh 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +14 Vớ Giáng Sinh 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Vũ Khí Phụ  +15 Vớ Giáng Sinh 150
Boomerang (Cao) 30
Lương Thực 150
Khí Hồn 999
Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Vớ Giáng Sinh 1
Tinh Thần 10
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Vớ Giáng Sinh 2
Tinh Thần 20
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Vớ Giáng Sinh 3
Tinh Thần 250
Khí Hồn 200
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Vớ Giáng Sinh 4
Đá Cường Hóa 10
Bùa Ma Thuật 10
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 5
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Vớ Giáng Sinh 60
Nhẫn Vàng 2
Hạnh Phúc +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Cầu Phúc Ngọc
(Reset)
Cầu Phúc Vàng 20 lần Vớ Giáng Sinh 1
Bình Tu Luyện Lv1 10
Cầu Phúc Vàng 50 lần Vớ Giáng Sinh 3
Bình Tu Luyện Lv1 30
Cầu Phúc Vàng 80 lần Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv1 50
Tinh Thần 100
Cầu Phúc Xu 15 lần Vớ Giáng Sinh 5
Hạnh Phúc 2
Vòng Tay Venus 2
Cầu Phúc Xu 25 lần Vớ Giáng Sinh 10
Hạnh Phúc 3
Vòng Tay Venus 3
Nhẫn Vàng 1
Cầu Phúc Xu 50 lần Vớ Giáng Sinh 15
Hạnh Phúc +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Nhẫn Vàng +1 1
Tăng Level PET
(Reset)
PET đạt Lv20 Vớ Giáng Sinh 1
Mảnh Trang Bị Thú Linh 2
PET đạt Lv30 Vớ Giáng Sinh 1
Tinh Thần 100
Khí Hồn 50
PET đạt Lv40 Vớ Giáng Sinh 1
Đá Cường Hóa 15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 2
PET đạt Lv45 Vớ Giáng Sinh 2
Bình Tu Luyện Lv2 5
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
PET đạt Lv50 Vớ Giáng Sinh 2
Lương Thực 10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
PET đạt Lv55 Vớ Giáng Sinh 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus +1 1
Hạnh Phúc +1 1
PET đạt Lv60 Vớ Giáng Sinh 3
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus +1 1
Hạnh Phúc +1 1
Tiến Giới PET
(Reset)
Tiến Giới PET đến Kiến Tập Đá Cường Hóa 1
Bình Tu Luyện Lv2 1
Bùa Ma Thuật 1
Lương Thực 1
Tiến Giới PET đến Uy Lực Khí Hồn 20
Tinh Thần 30
Túi Quà VIP-Ná Gà 3
Túi quà thời trang 3
Tiến Giới PET đến Siêu Cấp Đá Chúc Phúc-Công 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 2
Đá Chúc Phúc-Thủ 2
Khí Hồn 20
Tiến Giới PET đến Thức Tỉnh Đá Chúc Phúc-Công 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 2
Đá Chúc Phúc-Thủ 2
Túi quà đá đỏ 2
Túi quà đá lam 2
Túi quà đá lục 2
Túi quà đá vàng 2
Túi quà đá tím 2