Từ máy chủ 1 - 278

Bắt Đầu : 00h05 ngày 08/01/2018 đến 23h59 ngày 14/01/2018

Event Name Điều Kiện Quà Số lượng
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Đón Xuân 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Đón Xuân 2
Đá Cường Hóa 20
Búa Minotaure (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Đón Xuân 10
Búa Minotaure (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Hạnh Phúc 3
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Đón Xuân 15
Búa Minotaure (Cao) 4
Thương Cổ (Cao) 4
Boomerang (Cao) 4
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Đón Xuân 20
Búa Minotaure (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Hạnh Phúc +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Đón Xuân 30
Ngọc Phong Ấn 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Hạnh Phúc +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Đón Xuân 45
Ngọc Phong Ấn 1
Ác Ma +3 3
Thiên Vũ +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Đón Xuân 75
Ngọc Phong Ấn 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Phong Ấn 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Phong Ấn 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thủ 75
VIP-Búa Minotaure 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Cừu Bay Nhỏ 1
Mảnh Nai GB 8
Nhẫn Kim Cương +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 100
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rắn Tinh 10
Nhẫn Lãng Mạn +5 3
Nhẫn Cỏ May Mắn +5 3
Đá Chúc Phúc-Thủ 120
Thu thập Hoa Đón Xuân Thu Thập 10 Hoa Đón Xuân Vàng 10000
Hoạt bát 50
Thương Cổ (Cao) 1
Búa Ma 1
Thu Thập 50 Hoa Đón Xuân Tinh Thần 30
Lương Thực 20
Xu Khóa 100
Vòng Tay Xanh +2 1
Thu Thập 80 Hoa Đón Xuân Thương Cổ (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Hoa Đón Xuân Vé Rút Thưởng 1
Loa Liên Server 1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Đón Xuân Lệnh Triệu Tập 1
Bùa Ma Thuật 20
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Hoa Đón Xuân Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Thương Cổ (Cao) 50
Hạnh Phúc +3 2
Thu Thập 999 Hoa Đón Xuân Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Hạnh Phúc +4 1
Thương Cổ (Cao) 99
Thu Thập 1999 Hoa Đón Xuân Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Hoa Đón Xuân Nhẫn Kim Cương +3 1
Thu Thập 4999 Hoa Đón Xuân Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Đón Xuân 2
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá tím 10
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Đón Xuân 5
Túi quà đá vàng 15
Khí Hồn 200
Mảnh Rắn Tinh 2
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Đón Xuân 10
Đá Cường Hóa 30
Túi quà đá lam 20
Mảnh Rắn Tinh 2
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Đón Xuân 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Đón Xuân 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Đón Xuân 50
Túi quà đá đỏ 50
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Cường Hóa Tu Luyện     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Đón Xuân 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Cỏ Ma 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Đón Xuân 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Đón Xuân 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Đón Xuân 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Đón Xuân 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Hoa Đón Xuân 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Đón Xuân 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Đón Xuân 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Đón Xuân 35
Túi quà đá lục 15
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá tím 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 15
Mảnh Rồng Con 1
Mảnh Nai GB 1
Túi quà đá tím 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 2
Bùa Ma Thuật 2
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 2
Bùa Ma Thuật 4
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 5
Bùa Ma Thuật 6
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Lương Thực 50
Khí Hồn 500
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 30
Vòng Tay Venus +1 3
Hạnh Phúc +1 3
Đá Cường Hóa 300
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 99
Mảnh Cỏ Ma 30
Khí Hồn 999
Đá Cường Hóa 300
Cường Hóa Nón
(Reset)
Cường hóa Nón  +6 Hoa Đón Xuân 2
Búa Minotaure (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Bùa Ma Thuật 2
Cường hóa Nón  +7 Hoa Đón Xuân 2
Búa Minotaure (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Bùa Ma Thuật 3
Cường hóa Nón  +8 Hoa Đón Xuân 3
Búa Minotaure (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Bùa Ma Thuật 3
Cường hóa Nón  +9 Hoa Đón Xuân 3
Búa Minotaure (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Bùa Ma Thuật 4
Cường hóa Nón  +10 Hoa Đón Xuân 4
Búa Minotaure (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Bùa Ma Thuật 4
Cường hóa Nón  +11 Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Nón  +12 Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Nón  +13 Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Nón  +14 Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Nón  +15 Hoa Đón Xuân 100
Búa Minotaure (Cao) 20
Lương Thực 100
Khí Hồn 500
Tiết Kiệm Trưởng Thành Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập Hoa Đón Xuân 20
Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành Hoa Đón Xuân 75
Đá Cường Hóa 75
Bình Tu Luyện Lv2 75
Lương Thực 75
Tiêu Diệt Đối Thủ
(Reset)
Đánh bại 5 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 5000
Đá Cường Hóa 5
Hoa Đón Xuân 5
Đánh bại 10 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 10
Hoa Đón Xuân 5
Quà Triển Vọng     2
Quà Cường Hóa Tu Luyện     2
Đánh bại 20 người trong Sảnh Mảnh Giáp Hoa Văn 4
Lương Thực 10
Quà Bạch Hổ Thổ Hào 1
Hoa Đón Xuân 10
Đánh bại 30 người trong Sảnh Mảnh Nón Hoa Văn 4
Nhẫn Chữ P +1 3
Kiêu Ngạo 2
Hoa Đón Xuân 15
Đánh bại 50 người trong Sảnh Mảnh Rìu Hoa Văn 4
Thiên Vũ +2 2
Búa Ma 3
Bùa Ma Thuật 3
Đánh bại 70 người trong Sảnh Tinh Thần 300
Thiên Vũ +3 2
Đá Cường Hóa 70
Bùa Ma Thuật 10
Gia Hạn Vip Gia Hạn VIP 1 lần Hoa Đón Xuân 6
Nón Oa Oa (30days) 1
Gấu Tinh Nghịch (30days) 1
Lương Thực 20
Gia Hạn VIP 3 lần Hoa Đón Xuân 20
Đá Cường Hóa 20
Khí Hồn 200
Lương Thực 40
Gia Hạn VIP 6 lần Hoa Đón Xuân 40
Đá Cường Hóa 50
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 50
Gia Hạn VIP 10 lần Hoa Đón Xuân 99
Khí Hồn 999
Kỵ Sĩ Kiến (30days) 1
Lương Thực 199
Mở Thẻ Thần
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 10 lần Lương Thực 5
Hoa Đón Xuân 2
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 50 lần Lương Thực 10
Hoa Đón Xuân 8
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 90 lần Lương Thực 15
Hoa Đón Xuân 10
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 150 lần Lương Thực 20
Hoa Đón Xuân 10
Mở Thẻ Thần bằng Xu 10 lần Túi quà đá vàng 3
Hoa Đón Xuân 5
Mở Thẻ Thần bằng Xu 25 lần Túi quà đá vàng 5
Hoa Đón Xuân 15
Mở Thẻ Thần bằng Xu 50 lần Túi quà đá vàng 7
Hoa Đón Xuân 20
Sử dụng Khí Hồn
(Reset)
Sử dụng 500 Khí Hồn Hoa Đón Xuân 1
Đĩa Bay 2
Túi quà đá đỏ 1
Tinh Thần 20
Sử dụng 1000 Khí Hồn Hoa Đón Xuân 2
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 5
Túi quà đá đỏ 2
Sử dụng 1500 Khí Hồn Hoa Đón Xuân 3
Túi quà đá đỏ 2
Thiên Vũ +1 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Sử dụng 2000 Khí Hồn Hoa Đón Xuân 4
Tinh Thần 300
Đá Cường Hóa 30
Lương Thực 30