Sự kiện từ 08/01 - 14/01

Bắt Đầu : 00h05 ngày 08/01/2018 đến 23h59 ngày 14/01/2018

STT Vật Phẩm Giá
1 Quà Bảo Vệ Thổ Hào     300
2 Quà Vua Gà May Mắn     200
3 Lì Xì 30 VNĐ     1500
4 Quà Hoạt Động     400
5 Quà Ngày Lễ     175
6 Mừng Năm Mới     500
7 Quà Mừng Lễ 2     300
8 Quà Phúc Lợi 2     300
9 Hoa Đón Xuân 200
10 Hoa Đón Xuân 1950
11 Hoa Đón Xuân 19000
12 Loa Lớn Liên Server 300
13 Thẻ Đổi Tên 2500
14 Thẻ Đổi Tên Thú 2500
15 Thẻ Đổi Tên Guild 2500
16 Thẻ x2 EXP 200
17 Phiếu Làm Tóc 2500
18 Lương thực 8000
19 Đá cường hóa 12999
20 Bình Tu Luyện Lv2 19999
21 Đá Thánh Thú Lv5 999