Từ máy chủ 1 - 258

Bắt Đầu : 00h05 ngày 03/12/2017 đến 23h59 ngày 10/12/2017

Event Name Điều kiện Thưởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Vớ Giáng Sinh 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Đá Cường Hóa 20
Ares (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Ares (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Ares (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Ares (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Vớ Giáng Sinh 30
Ngọc Hạt Nhân 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Vớ Giáng Sinh 45
Ngọc Hạt Nhân 1
Nhẫn Chữ P +3 3
Vòng Tay Xanh +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Vớ Giáng Sinh 75
Ngọc Hạt Nhân 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Hạt Nhân 1
Đá Chúc Phúc-Công 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Hạt Nhân 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Công 75
VIP-Thương Cổ 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Tuyết Tùng Tinh Ranh 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Nhẫn Kim Cương +1 1
Xu Khóa 30000
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Nhẫn Bạch Kim +2 2
Nhẫn Chữ P +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Công 120
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Vòng Tay Venus +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 3
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Vòng Tay Venus + 5 1
Đá Đỏ Lv10 3
Nhẫn Bạch Kim +4 2
Đá Lam Lv10 3
Thu thập Vớ Giáng Sinh Thu Thập 10 Vớ Giáng Sinh Vàng 10000
Hoạt bát 50
Boomerang (Cao) 1
Mảnh Ngọc Tím 1
Thu Thập 20 Vớ Giáng Sinh Đá Chúc Phúc-Công 6
Xu Khóa 200
Thiên Vũ +1 2
Giọt Nước (Cao) 4
Thu Thập 50 Vớ Giáng Sinh Tinh Thần 3
Mảnh Súng Nước 2
Mảnh Ngọc Cam 5
Vòng Tay Xanh +2 1
Thu Thập 80 Vớ Giáng Sinh Boomerang (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Công 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Vớ Giáng Sinh Huy chương 1999
Loa Liên Server 1
Vòng Tay Venus +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 35
Thu Thập 250 Vớ Giáng Sinh Boomerang (Cao) 25
Bùa Ma Thuật 20
Đá Chúc Phúc-Công 90
Vòng Tay Venus +3 1
Thu Thập 500 Vớ Giáng Sinh Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Boomerang (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Vớ Giáng Sinh Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Vòng Tay Venus +4 1
Boomerang (Cao) 99
Thu Thập 1999 Vớ Giáng Sinh Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Vớ Giáng Sinh Nhẫn Kim Cương +3 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Mảnh Rắn Tinh 1
Lương Thực 20
Nạp Tích Lũy 299 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Búa Ma 5
Khí Hồn 200
Mảnh Rắn Tinh 2
Nạp Tích Lũy 799 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Đá Cường Hóa 30
Búa Ma 10
Mảnh Rắn Tinh 3
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Vớ Giáng Sinh 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Rắn Tinh 4
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Vớ Giáng Sinh 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Vớ Giáng Sinh 50
Búa Ma 25
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Tân Thủ     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Vớ Giáng Sinh 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Vớ Giáng Sinh 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Vớ Giáng Sinh 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Vớ Giáng Sinh 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Vớ Giáng Sinh 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Vớ Giáng Sinh 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Vớ Giáng Sinh 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Vớ Giáng Sinh 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Vớ Giáng Sinh 35
Túi quà đá lục 15
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá vàng 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá lam 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Bia 5
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Vớ Giáng Sinh 2
Bia 10
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Bia 10
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Vớ Giáng Sinh 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Hạnh Phúc +1 1
Tiêu tích lũy 1500 Xu Vớ Giáng Sinh 10
Vòng Tay Venus +1 1
Khí Hồn 200
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Mảnh Kiến Xanh 10
Khí Hồn 300
Nữ Thần (Cao) 4
Tiêu tích lũy 3000 Xu Vớ Giáng Sinh 20
Mảnh Kiến Xanh 10
Túi quà đá đỏ 10
Nữ Thần (Cao) 8
Sử dụng Đá Cường Hóa
(Reset)
Sử dụng 15 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 2
Tinh Thần 10
Khí Hồn 5
Sử dụng 50 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 5
Tinh Thần 20
Khí Hồn 5
Sử dụng 90 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 8
Bùa Ma Thuật 2
Tinh Hoa Kỹ Năng 20
Sử dụng 140 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 10
Đá Chúc Phúc-Thủ 10
Tinh Hoa Kỹ Năng 20
Boomerang (Cao) 8
Sử dụng 200 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Đỏ 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3
Mảnh Gà Hồng 3
Mảnh Cỏ Ma 3
Sử dụng 350 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 15
Đá Chúc Phúc-Công 15
Tinh Thần 300
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 15
Sử dụng 500 Đá Cường Hóa Vớ Giáng Sinh 20
Hạnh Phúc +1 3
Vòng Tay Venus +1 3
Nhẫn Vàng 3
Tiết Kiệm Trưởng Thành Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập Vớ Giáng Sinh 20
Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành Vớ Giáng Sinh 75
Đá Cường Hóa 75
Bình Tu Luyện Lv2 75
Lương Thực 75
Tiêu Diệt Đối Thủ
(Reset)
Đánh bại 5 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Tinh Thần 10
Vớ Giáng Sinh 5
Đánh bại 15 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 10
Vớ Giáng Sinh 10
Quà Khởi động 2
Quà Thần Bí 2
Đánh bại 30 người trong Sảnh Mảnh Rìu Hoa Văn 4
Thiên Vũ +1 2
Quà Thanh Long Thổ Hào 1
Vớ Giáng Sinh 20
Đánh bại 50 người trong Sảnh Mảnh Giáp Hoa Văn 4
Thiên Vũ +1 3
Tình Đầu 2
Vớ Giáng Sinh 30
Đánh bại 75 người trong Sảnh Mảnh Nón Hoa Văn 4
Thiên Vũ +2 2
Búa Ma 3
Bùa Ma Thuật 3
Đánh bại 100 người trong Sảnh Tinh Thần 300
Thiên Vũ +3 2
Đá Cường Hóa 70
Bùa Ma Thuật 10
Gia Hạn Vip Gia Hạn VIP 1 lần Vớ Giáng Sinh 6
Cậu Ấm (7 days) 1
Cô Chiêu (7 days) 1
Lương Thực 20
Gia Hạn VIP 3 lần Vớ Giáng Sinh 20
Đá Cường Hóa 20
Khí Hồn 200
Lương Thực 40
Gia Hạn VIP 6 lần Vớ Giáng Sinh 40
Đá Cường Hóa 50
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 50
Gia Hạn VIP 10 lần Vớ Giáng Sinh 99
Khí Hồn 999
Tinh Thần 1999
Lương Thực 99
Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng Vòng Tay Venus +1 1
Nhẫn Vàng 3
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Cầu Hôn Bạch Kim Vòng Tay Venus +2 2
Nhẫn Bạch Kim 3
Khí Hồn 400
Búa Ma 20
Cầu Hôn Kim Cương Vòng Tay Venus +3 3
Nhẫn Kim Cương 3
Khí Hồn 999
Búa Ma 99
Mở Thẻ Thần
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 10 lần Khí Hồn 15
Vớ Giáng Sinh 2
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 50 lần Khí Hồn 40
Vớ Giáng Sinh 8
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 90 lần Khí Hồn 60
Vớ Giáng Sinh 10
Mở Thẻ Thần bằng Xu 10 lần Khí Hồn 100
Vớ Giáng Sinh 5
Mở Thẻ Thần bằng Xu 25 lần Khí Hồn 200
Vớ Giáng Sinh 15
Mở Thẻ Thần bằng Xu 50 lần Khí Hồn 300
Vớ Giáng Sinh 20