Áp Dụng Server 1 - 218

Thời gian: Từ 00:05 ngày 04.09.2017 - 23:59 ngày 10.09.2017

Sự kiện Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Đăng nhập nhận thưởng Đăng Nhập Nhận Thưởng Nhánh Hoa Quế 3
Bia 3
Lương Thực 3
Đá Cường Hóa 3
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Nhánh Hoa Quế 5
Đá Cường Hóa 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Nhánh Hoa Quế 10
Túi quà đá vàng 5
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Nhánh Hoa Quế 20
Túi quà đá lục 5
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Nhánh Hoa Quế 40
Túi quà đá lam 5
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Nhánh Hoa Quế 60
Túi quà đá tím 5
Túi quà đá đỏ 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Nhánh Hoa Quế 90
Ngọc Liên Kích 1
Nhẫn Chữ P +3 3
Vòng Tay Xanh +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Nhánh Hoa Quế 150
Ngọc Liên Kích 1
Nhẫn Vàng +2 1
Búa Ma 15
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 100
Ngọc Liên Kích 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Bình Tu Luyện Lv2 50
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Liên Kích 1
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Bazooka (v.v) 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Nón Thủy Tinh 1
Nón Quả Quýt 1
Quà Cường Hào-Siêu WoW 1
Khí Hồn 999
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Hạnh Phúc +4 1
Bình Tu Luyện Lv2 300
Nhẫn Kim Cương +2 1
Đá Chúc Phúc-Công 100
Tích Lũy Tiêu  300000 Xu Đá Cường Hóa 999
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Đá Tím Lv10 2
Đá Vàng Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  400000 Xu Hạnh Phúc +4 2
Tinh Thần 5000
Nhẫn Bạch Kim +3 2
Đá Lục Lv10 2
Tích Lũy Tiêu  500000 Xu Hạnh Phúc +4 3
Đá Đỏ Lv10 2
Nhẫn Bạch Kim +4 1
Đá Lam Lv10 2
Thu thập Nhánh Hoa Quế Thu Thập 10 Nhánh Hoa Quế Bình Tu Luyện Lv2 1
Bùa Ma Thuật 1
Đá Cường Hóa 3
Bia 2
Thu Thập 20 Nhánh Hoa Quế Huy chương 500
Boomerang (Cao) 2
Búa Minotaure (Cao) 2
Thương Cổ (Cao) 2
Thu Thập 50 Nhánh Hoa Quế Mảnh Kiến Đỏ 3
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3
Mảnh Gà Hồng 3
Mảnh Cỏ Ma 3
Thu Thập 80 Nhánh Hoa Quế Túi quà đá lục 7
Quà Thần Bí     20
Túi quà đá tím 7
Quà Tình Cha     10
Thu Thập 100 Nhánh Hoa Quế Túi quà đá đỏ 7
Túi quà đá lam 7
Hạnh Phúc +2 1
Quà Diễn Đàn 2     14
Thu Thập 250 Nhánh Hoa Quế Quà Đặc Biệt     2
Túi quà đá vàng 7
Quà Mừng Lễ 3     4
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Nhánh Hoa Quế Mảnh Rồng Con 4
Mảnh Nai GB 3
Nhẫn Vàng +1 3
Hạnh Phúc +3 2
Thu Thập 999 Nhánh Hoa Quế Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Mảnh Rắn Tinh 4
Hạnh Phúc +4 1
Bình Tu Luyện Lv2 99
Thu Thập 1999 Nhánh Hoa Quế Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Nhánh Hoa Quế Nhẫn Kim Cương +2 2
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Nhánh Hoa Quế 5
Đá Cường Hóa 10
Bùa Ma Thuật 3
Nạp Tích Lũy 299 Xu Nhánh Hoa Quế 10
Đá Cường Hóa 20
Bùa Ma Thuật 5
Lương Thực 30
Nạp Tích Lũy 799 Xu Nhánh Hoa Quế 50
Đá Cường Hóa 30
Bình Tu Luyện Lv2 15
Lương Thực 50
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Nhánh Hoa Quế 99
Tổ Chim 1
Nón Gà Quái Dị 1
Tử Thần 1
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Nhánh Hoa Quế 150
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Đá Chúc Phúc-Công 100
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Nhánh Hoa Quế 250
Búa Ma 30
Nắm Đấm Gà 1
Túi Quà VIP-Ná Gà 50
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Nhánh Hoa Quế 400
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Hạnh Phúc +3 2
Túi quà tinh thần 100
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Nhánh Hoa Quế 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 100 lần Nhánh Hoa Quế 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Hoàn thành 60 trận PVE Nhánh Hoa Quế 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Nhánh Hoa Quế 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Nhánh Hoa Quế 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Nhánh Hoa Quế 10
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Đạt được 1000 điểm cống hiến Nhánh Hoa Quế 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Nhánh Hoa Quế 3
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 2
Đá Cường Hóa 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Nhánh Hoa Quế 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 3
Mảnh Gà Con 3
Mảnh Gà Lam 3
Mảnh Mầm Xanh 3
Lật bài nhận 16 Đá Cường Hóa Nhánh Hoa Quế 10
Mảnh Rồng Con 2
Mảnh Rắn Tinh 2
Ác Ma +2 2
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Nhánh Hoa Quế 2
Tinh Thần 150
Lương Thực 2
Đá Cường Hóa 2
Tiêu tích lũy 300 Xu Nhánh Hoa Quế 2
Tinh Thần 150
Lương Thực 3
Đá Cường Hóa 3
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Nhánh Hoa Quế 5
Tinh Thần 400
Lương Thực 5
Đá Cường Hóa 5
Tiêu tích lũy 750 Xu Nhánh Hoa Quế 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Lương Thực 7
Đá Cường Hóa 7
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Nhánh Hoa Quế 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 10
Tiêu tích lũy 1500 Xu Nhánh Hoa Quế 10
Bình Tu Luyện Lv2 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Nhánh Hoa Quế 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Tiêu tích lũy 3000 Xu Nhánh Hoa Quế 20
Khí Hồn 150
Búa Ma 2
Lương Thực 20
Chiến Binh Gà
(Reset)
Tích 5 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 2
Boomerang (Cao) 2
Mảnh Ngọc Tím 1
Tích 12 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 3
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv1 2
Đá Cường Hóa 2
Tích 20 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 4
Boomerang (Cao) 6
Vàng 20000
Búa Ma 3
Tích 30 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 5
Boomerang (Cao) 10
Búa Ma 4
Mảnh Ngọc Cam 4
Tích 45 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 10
Boomerang (Cao) 14
Túi quà thời trang 4
Khí Hồn 40
Tích 60 trận thắng tại Sảnh Nhánh Hoa Quế 60
Lương Thực 40
Boomerang (Cao) 24
Vàng 90000
Gia Hạn Vip Gia Hạn VIP 1 lần Nhánh Hoa Quế 6
Cậu Ấm (7 days) 1
Cô Chiêu (7 days) 1
Lương Thực 20
Gia Hạn VIP 3 lần Nhánh Hoa Quế 20
Đá Cường Hóa 20
Khí Hồn 200
Lương Thực 40
Gia Hạn VIP 6 lần Nhánh Hoa Quế 40
Đá Cường Hóa 50
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 50
Gia Hạn VIP 10 lần Nhánh Hoa Quế 99
Khí Hồn 999
Tinh Thần 1999
Lương Thực 99
Tăng Level PET
(Reset)
PET đạt Lv20 Nhánh Hoa Quế 5
Mảnh Trang Bị Thú Linh 2
PET đạt Lv30 Nhánh Hoa Quế 6
Tinh Thần 100
Khí Hồn 50
PET đạt Lv40 Nhánh Hoa Quế 8
Đá Cường Hóa 15
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 2
PET đạt Lv45 Nhánh Hoa Quế 10
Bình Tu Luyện Lv2 5
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
PET đạt Lv50 Nhánh Hoa Quế 12
Lương Thực 10
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
PET đạt Lv55 Nhánh Hoa Quế 15
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus +1 1
Hạnh Phúc +1 1
PET đạt Lv60 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rồng Con 3
Mảnh Rắn Tinh 2
Mảnh Nai GB 2
Mở Thẻ Thần
(Reset)
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 10 lần Khí Hồn 15
Nhánh Hoa Quế 2
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 30 lần Khí Hồn 40
Nhánh Hoa Quế 8
Mở Thẻ Thần bằng Huy Chương 50 lần Khí Hồn 60
Nhánh Hoa Quế 10
Mở Thẻ Thần bằng Xu 10 lần Khí Hồn 100
Nhánh Hoa Quế 5
Mở Thẻ Thần bằng Xu 20 lần Khí Hồn 200
Nhánh Hoa Quế 10
Mở Thẻ Thần bằng Xu 30 lần Khí Hồn 300
Nhánh Hoa Quế 15