Từ máy chủ 1 - 274

Bắt Đầu : 00h05 ngày 01/01/2018 đến 23h59 ngày 07/01/2018

Event Name Điều kiện Thưởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Đón Xuân 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Đón Xuân 2
Đá Cường Hóa 20
Búa Minotaure (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Đón Xuân 5
Búa Minotaure (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Đón Xuân 10
Búa Minotaure (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Hạnh Phúc 3
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Đón Xuân 15
Búa Minotaure (Cao) 4
Thương Cổ (Cao) 4
Boomerang (Cao) 4
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Đón Xuân 20
Búa Minotaure (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Hạnh Phúc +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Đón Xuân 30
Ngọc Liên Kích 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Hạnh Phúc +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Đón Xuân 45
Ngọc Liên Kích 1
Ác Ma +3 3
Thiên Vũ +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Đón Xuân 75
Ngọc Liên Kích 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Liên Kích 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Liên Kích 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thủ 75
VIP-Thương Cổ 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Cừu Nhỏ Bay 1
Mảnh Nai GB 8
Nhẫn Kim Cương +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 100
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rắn Tinh 10
Nhẫn Lãng Mạn +5 3
Nhẫn Cỏ May Mắn +5 3
Đá Chúc Phúc-Thủ 120
Thu thập Hoa Đón Xuân Thu Thập 10 Hoa Đón Xuân Vàng 10000
Hoạt bát 50
Thương Cổ (Cao) 1
Búa Ma 1
Thu Thập 50 Hoa Đón Xuân Tinh Thần 30
Lương Thực 20
Xu Khóa 100
Vòng Tay Xanh +2 1
Thu Thập 80 Hoa Đón Xuân Thương Cổ (Cao) 8
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Thu Thập 100 Hoa Đón Xuân Vé Rút Thưởng 1
Loa Liên Server 1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Đón Xuân Lệnh Triệu Tập 1
Bùa Ma Thuật 20
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Hạnh Phúc +3 1
Thu Thập 500 Hoa Đón Xuân Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2
Mảnh Rắn Tinh 3
Thương Cổ (Cao) 50
Hạnh Phúc +3 2
Thu Thập 999 Hoa Đón Xuân Mảnh Nai GB 6
Mảnh Rồng Con 6
Hạnh Phúc +4 1
Thương Cổ (Cao) 99
Thu Thập 1999 Hoa Đón Xuân Nhẫn Bạch Kim +3 1
Thu Thập 2999 Hoa Đón Xuân Nhẫn Kim Cương +3 1
Thu Thập 4999 Hoa Đón Xuân Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Đón Xuân 2
Mảnh Nai GB 1
Túi quà đá tím 10
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Đón Xuân 5
Túi quà đá vàng 15
Khí Hồn 200
Mảnh Nai GB 2
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Đón Xuân 10
Đá Cường Hóa 30
Túi quà đá lam 20
Mảnh Nai GB 3
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Đón Xuân 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Nai GB 4
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Đón Xuân 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Đón Xuân 50
Túi quà đá đỏ 50
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Cường Hóa Tu Luyện     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Đón Xuân 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Mảnh Gà Hồng 50
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Đón Xuân 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Đón Xuân 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Đón Xuân 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Đón Xuân 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 4.500.000 điểm sát thương Hoa Đón Xuân 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Đón Xuân 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Đón Xuân 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Đón Xuân 35
Túi quà đá lục 15
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá tím 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa Hoa Đón Xuân 15
Mảnh Rồng Con 1
Mảnh Nai GB 1
Túi quà đá lam 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 2
Bia 5
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 2
Bia 10
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 5
Bia 10
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Lương Thực 50
Khí Hồn 500
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 30
Vòng Tay Venus +1 3
Hạnh Phúc +1 3
Đá Cường Hóa 300
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Hoa Đón Xuân 99
Mảnh Cỏ Ma 30
Khí Hồn 999
Nữ Thần (Cao) 30
Càn Quét Phó Bản
(Reset)
Càn quét Mê Cung 20 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Tinh Thần 10
Quà Fan     1
Càn quét Mê Cung 50 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Quà Sảng Khoái     1
Quà Dũng Sĩ     1
Quà Học Viện     1
Càn quét Mê Cung 100 lần Mảnh Rìu Thú Linh 2
Ác Ma 3
Quà Chu Tước Thổ Hào     1
Quà Huyền Vũ Thổ Hào     1
Càn quét Mê Cung 150 lần Mảnh Giáp Thú Linh 2
Ác Ma 3
Tình Đầu 2
Quà Đại Bác     1
Càn quét Mê Cung 200 lần Mảnh Nón Thú Linh 2
Ác Ma +1 3
Búa Ma 2
Bùa Ma Thuật 2
Càn quét Mê Cung 250 lần Kẻ Ngông Cuồng 2
Hạnh Phúc 3
Bình Tu Luyện Lv2 6
Vòng Tay Venus 3
Cường Hóa Áo
(Reset)
Cường hóa Áo  +6 Hoa Đón Xuân 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Áo  +7 Hoa Đón Xuân 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Áo  +8 Hoa Đón Xuân 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Áo  +9 Hoa Đón Xuân 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Áo  +10 Hoa Đón Xuân 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Áo  +11 Hoa Đón Xuân 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Áo  +12 Hoa Đón Xuân 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Áo  +13 Hoa Đón Xuân 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Áo  +14 Hoa Đón Xuân 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Áo  +15 Hoa Đón Xuân 100
Boomerang (Cao) 30
Lương Thực 100
Khí Hồn 500
Sử dụng Lương Thực
(Reset)
Sử dụng 20 lương thực Vàng 10000
Sử dụng 50 lương thực Khí hồn 30
Vàng 2000
Sử dụng 100 lương thực Búa ma 2
Bình Tu Luyện Lv2 5
Túi quà đá tím 2
Sử dụng 200 lương thực Búa ma 4
Bùa Ma Thuật 2
Đá Cường Hóa 15
Sử dụng 350 lương thực Quà Thương Cổ 10
Nhẫn Vàng 1
Bùa Ma Thuật 3
Búa ma 10
Sử dụng 600 lương thực Nhẫn Vàng +1 1
Tinh Thần 600
Đá Cường Hóa 50
Khí hồn 350
Khiêu chiến Boss Thế Giới
(Reset)
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 3 lần Hoa Đón Xuân 2
Tinh Thần 20
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 8 lần Hoa Đón Xuân 5
Tinh Thần 50
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 10 lần Hoa Đón Xuân 5
Tinh Thần 80
Khí Hồn 80
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 12 lần Hoa Đón Xuân 10
Tinh Thần 100
Khí Hồn 80
Búa Ma 1
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 15 lần Hoa Đón Xuân 10
Tinh Thần 120
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 18 lần Hoa Đón Xuân 15
Lương Thực 35
Đá Cường Hóa 35
Bình Tu Luyện Lv2 15
Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Con đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Rồng đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Gà Lam đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Gà Hồng đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Nai GB đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Mầm Xanh đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Phượng Hoàng Băng  đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Kiến Xanh đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Kiến Đỏ đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Rắn Tinh đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Đón Xuân 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Thu Thập Tinh Hồn
(reset)
Thu Thập 40 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 2
Thu Thập 80 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 4
Đá Cường Hóa 10
Thu Thập 120 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 6
Bình Tu Luyện Lv2 5
Thu Thập 200 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 8
Lương Thực 10
Khí Hồn 100
Thu Thập 300 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 10
Bùa Ma Thuật 3
Bình Kinh Nghiệm Lv5 30
Thu Thập 400 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 10
Ác Ma +3 1
Búa Ma 4
Thu Thập 500 Tinh Hồn Hoa Đón Xuân 10
Búa Ma 5
Nhẫn Vàng +1 1
Tinh Thần 555