Sự Kiện Tháng 9

Thời gian: 12h ngày 07.09.2017 - 23h59 05.10.2017

Event Nội dung Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Quà Khủng Trong Tháng Tích Lũy Nạp Xu Tích lũy nạp 500 Xu Bình Tu Luyện Lv2 9
Hoạt bát 999
Búa Ma 9
Tinh Thần 999
Vàng 99999
Huy chương 999
Bình Kinh Nghiệm Lv5 99
Loa Liên Server 9
Kẻ Ngông Cuồng 9
Đá Cường Hóa 99
Kiêu Ngạo 9
Chúc Mừng Sinh Nhật 9
Tích lũy nạp 1000 Xu Mảnh Súng Nước 15
Mảnh Xe Hơi 15
Mảnh Photocopy 15
Mảnh Bazooka 10
Tình Đầu 5
Thành Thật 5
Thẻ x2 EXP 3
Mảnh Ngọc Tím 10
Tích lũy nạp 2000 Xu Mảnh Ngọc Cam 10
Đá Thánh Thú Lv5 30
Mảnh Trang Bị Thú Linh 20
Khí Hồn 999
Tích lũy nạp 4000 Xu Mảnh Trang Bị Hoa Văn 20
Túi Quà VIP-Ná Gà 20
Túi quà đá đỏ 20
Túi quà đá lam 20
Tích lũy nạp 6000 Xu Mảnh Trang Bị Đầu Bò 20
Túi quà thời trang 20
Túi quà tinh thần 20
Bản Đồ Kho Báu 20
Tích lũy nạp 8000 Xu Túi quà trang sức 20
Túi quà đá lục 20
Túi quà đá vàng 20
Túi quà đá tím 20
Tích lũy nạp 12000 Xu Đá Chúc Phúc-Công 50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Nhẫn Vàng +3 1
Tích lũy nạp 18000 Xu Nhẫn Vàng +3 2
Hạnh Phúc +2 2
Vòng Tay Venus +2 2
Lương Thực 100
Tích lũy nạp 25000 Xu Ác Ma +5 1
Vòng Tay Xanh +5 1
Đá Cường Hóa 200
Bình Tu Luyện Lv2 80
Tích lũy nạp 50000 Xu Đá Đỏ LV10 1
Đá Lam LV10 1
Đá Lục LV10 1
Đá Vàng LV10 1
Đá Tím LV10 1
Đá Chúc Phúc-Công 300
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 300
Đá Chúc Phúc-Thủ 300
Tích lũy nạp 100000 Xu Nhẫn Bạch Kim +4 2
Vòng Tay Venus +4 2
Hạnh Phúc +4 2
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 50
Đẳng Cấp Gà VIP Gia hạn VIP nhận thưởng Gia hạn VIP 5 lần Tinh Thần 2000
Bình Kinh Nghiệm Lv5 200
Búa Ma 20
Đá Cường Hóa 200
Gia hạn VIP 10 lần Nhẫn Bạch Kim +2 1
Bình Kinh Nghiệm Lv5 200
Lương Thực 200
Đá Chúc Phúc-Thủ 100
Gia hạn VIP 15 lần Nhẫn Bạch Kim +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 100
Bình Tu Luyện Lv2 50
Mảnh Nai GB 15
Gia hạn VIP 20 lần Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Công 100
Mảnh Rồng Con 15
Nhẫn Vàng +3 1
Gia hạn VIP 30 lần Nhẫn Bạch Kim +3 1
Mảnh Rắn Tinh 15
Hạnh Phúc +3 2
Vòng Tay Venus +3 2
Cống Hiến Guild Cống hiến Guild nhận thưởng Cống hiến 1200 điểm Mảnh Gà Lam 10
Vòng Tay Venus 1
Hoạt bát 300
Đá Cường Hóa 20
Cống hiến 2400 điểm Mảnh Gà Con 10
Bùa Ma Thuật 5
Ngọc Dẫn Dắt 1
Ngọc Thần Báo 1
Cống hiến 3400 điểm Mảnh Gà Hồng 10
Mảnh Cỏ Ma 10
Nhẫn Vàng 1
Bình Kinh Nghiệm Lv5 50
Cống hiến 5600 điểm Mảnh Nai GB 10
Hạnh Phúc +1 1
Bia 50
Lương Thực 50
Cống hiến 7800 điểm Nhẫn Vàng +1 1
Đá Chúc Phúc-Công 70
Gà Ngốc Xít 1
Tổ Chim 1
Cống hiến 9500 điểm Lam Hải +4 1
Nhẫn Chữ P +4 1
Mảnh Trang Bị Thú Linh 15
Túi quà đá đỏ 15
Cống hiến 12000 điểm Hạnh Phúc +3 1
Nhẫn Vàng +2 1
Nhẫn Bạch Kim +1 1
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 15
Lật Bài Viễn Chinh Lật bài viễn nhận thưởng Lật Bài Viễn Chinh được 22 Đá Cường Hóa Mảnh Mầm Xanh 10
Hạnh Phúc 1
Bình Kinh Nghiệm Lv5 50
Ngọc Thiêu Đốt 1
Lật Bài Viễn Chinh được 44 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Xanh 10
Nhẫn Vàng 1
Bùa Ma Thuật 10
Đá Cường Hóa 30
Lật Bài Viễn Chinh được 66 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Đỏ 10
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10
Vòng Tay Venus +1 1
Búa Ma 60
Lật Bài Viễn Chinh được 111 Đá Cường Hóa Mảnh Rồng Con 10
Nhẫn Vàng +1 1
Mảnh Ngọc Cam 10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 70
Lật Bài Viễn Chinh được 155 Đá Cường Hóa Mảnh Rắn Tinh 10
Bình Tu Luyện Lv2 30
Bia 50
Tử Thần 1
Lật Bài Viễn Chinh được 190 Đá Cường Hóa Chúc Phúc +4 1
Vĩnh Cửu +4 1
Mảnh Trang Bị Thú Linh 15
Túi quà đá lam 15
Lật Bài Viễn Chinh được 225 Đá Cường Hóa Vòng Tay Venus +3 1
Nhẫn Vàng +2 1
Nhẫn Bạch Kim +1 1
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 15
Tích Lũy Sát Thương Tích lũy sát thương nhận thưởng Tích lũy 1.666.666 sát thương Mảnh Kiến Lam 30
Hạnh Phúc 1
Ngọc Phong Ấn 1
Ngọc Liên Kích 1
Tích lũy 3.333.333 sát thương Nhẫn Vàng 1
Ngọc Phong Ấn 1
Bùa Ma Thuật 5
Hoạt bát 300
Tích lũy 5.000.000 sát thương Vòng Tay Venus +1 1
Khí Hồn 500
Bình Kinh Nghiệm Lv5 50
Nón Gà Quái Dị 1
Tích lũy 8.444.444 sát thương Nhẫn Vàng +1 1
Ngọc Phong Ấn 1
Búa Ma 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Tích lũy 11.777.777 sát thương Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Bia 50
Chíp Chíp 1
Túi quà đá lục 15
Tích lũy 14.444.444 sát thương Vòng Tay Xanh +4 1
Ác Ma +4 1
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 15
Túi quà đá vàng 15
Tích lũy 16.999.999 sát thương Nhẫn Vàng +2 1
Nhẫn Bạch Kim +1 1
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 15
Túi quà đá tím 1