Sự Kiện Tháng 6

Thời gian: 15h ngày 08.06.2017  - 23:59 ngày  05.07.2017

Event Nội dung Điều kiện Phần thưởng Số lượng
Quà Khủng Trong Tháng Nạp định mức nhận thưởng. Nạp 1 lần 2000 Xu Giáp Binh Gà (30 ngày) 1
Đá Chúc Phúc-Công 200
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 200
Đá Chúc Phúc-Thủ 200
Nạp 1 lần 5000 Xu Nhẫn Bạch Kim 1
Lương Thực 200
Đá Cường Hóa 500
Bình Tu Luyện Lv2 50
Nạp 1 lần 10000 Xu Nhẫn Bạch Kim 2
Khí Hồn 999
Tinh Thần 999
Vòng Tay Venus +4 1
Nạp 1 lần 20000 Xu Nhẫn Bạch Kim +1 1
Hạnh Phúc +4 1
Nhẫn Cỏ May Mắn +4 2
Vòng Tay Xanh +4 2
Nạp 1 lần 50000 Xu Nhẫn Bạch Kim +1 2
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 30
Vòng Tay Venus +4 2
Hạnh Phúc +4 2
Nạp 1 lần 100000 Xu Mảnh Rắn Tinh 50
Nhẫn Bạch Kim +2 1
VIP-Búa Minotaure (30 ngày) 1
Vip-Ares (15 ngày) 1
Nạp Lần Đầu 199 Xu Nạp tích lũy nhận thưởng Nạp tích lũy 199 Xu Đá Cường Hóa 6
Khí Hồn 66
Nhẫn Hoàng Đế     6
Vòng Hoàng Đế     6
Mảnh Ngọc Cam 6
Bình Tu Luyện Lv1 66
Búa Ma 6
Mảnh Súng Nước 6
Lương Thực 6
Mảnh Bazooka 6
Mảnh Xe Hơi 6
Mảnh Photocopy 6
Tích Lũy Đăng Nhập Tích lũy đăng nhập đủ số ngày nhận thưởng Tích Lũy Đăng Nhập 3 Ngày Lương Thực 5
Mảnh Gà Con 5
Mảnh Kiến Xanh 5
Mảnh Mầm Xanh 5
Tích Lũy Đăng Nhập 5 Ngày Lương Thực 10
Bình Tu Luyện Lv1 30
Mảnh Gà Lam 10
Quà Người Tiên Phong     1
Tích Lũy Đăng Nhập 7 Ngày Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 10
Mảnh Cỏ Ma 10
Khí Hồn 999
Tích Lũy Đăng Nhập 11 Ngày Mảnh Trang Bị Hoa Văn 8
Mảnh Gà Hồng 10
Quà Tinh Anh     1
Túi quà đá lam 10
Tích Lũy Đăng Nhập 14 Ngày Đá Cường Hóa 15
Mảnh Gà Hồng 10
Mảnh Gà Độc Nhỏ 5
Túi quà đá vàng 5
Tích Lũy Đăng Nhập 21 Ngày Code Championship     1
Túi quà đá tím 5
Bình Tu Luyện Lv2 10
Mảnh Kiến Đỏ 5
Cầu Phúc Xu Cầu Phúc Xu đủ số lần nhận thưởng Cầu phúc Xu 9 lần Mảnh Gà Con 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Cường Hóa 10
Lương Thực 10
Cầu phúc Xu 29 lần Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Cường Hóa 10
Túi Quà VIP-Ná Gà 10
Trứng Khủng Long 2
Cầu phúc Xu 59 lần Mảnh Gà Độc Nhỏ 15
Lương Thực 200
Mảnh VIP-Búa Minotuare (Cao) 16
Mảnh Rồng Con 10
Cầu phúc Xu 99 lần Thắt Lưng Tím (7 ngày) 1
Mảnh Cỏ Ma 25
Mảnh Gà Hồng 25
Mảnh Nai GB 5
Cầu phúc Xu 199 lần Lương Thực 100
Vòng Tay Venus +3 2
Mảnh Kiến Đỏ 15
Mảnh Rắn Tinh 8
Cầu phúc Xu 399 lần Nhẫn Vàng +3 1
Túi Quà VIP-Thương Cổ 20
Túi quà đá đỏ 20
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 8
Nụ Hôn Tình Yêu Ôm hoặc hôn đủ số lần nhận thưởng Ôm hoặc hôn 40 lần Đá Chúc Phúc-Công 15
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 15
Đá Chúc Phúc-Thủ 15
Mảnh Kiến Lam 20
Ôm hoặc hôn 175 lần Mảnh Mầm Xanh 30
Đá Thánh Thú Lv4 10
Lương Thực 20
Tinh Hoa Kỹ Năng 20
Ôm hoặc hôn 250 lần Đá Chúc Phúc-Công 30
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Túi quà đá vàng 10
Ôm hoặc hôn 600 lần Túi Quà VIP-Ná Gà 50
Đá Cường Hóa 100
Đá Thánh Thú Lv5 20
Mảnh VIP-Boomerang (Cao) 20
Ôm hoặc hôn 850 lần Túi Quà VIP-Ná Gà 80
Đá Chúc Phúc-Công 50
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Ôm hoặc hôn 1402 lần Túi Quà VIP-Ná Gà 100
Túi quà đá vàng 50
Nhẫn Vàng +3 2
Hạnh Phúc +5 1
Thu Thập Tinh Hồn Thu thập đủ số tinh hồn nhận thưởng Nhận được 500 Tinh Hồn Túi quà đá lam 5
Túi quà đá lục 5
Túi quà đá vàng 5
Khí Hồn 55
Nhận được 1000 Tinh Hồn Túi quà đá lam 5
Túi quà đá lục 5
Túi quà đá vàng 5
Khí Hồn 155
Nhận được 1500 Tinh Hồn Túi quà đá đỏ 5
Túi quà đá lam 5
Túi quà thời trang 5
Túi quà trang sức 5
Nhận Được 2500 Tinh Hồn Túi Quà VIP-Ná Gà 10
Khí Hồn 200
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20
Nhẫn Vàng 1
Nhận được 4500 Tinh Hồn Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Xanh +3 1
Nhẫn Chữ P +3 1
Búa Ma 20
Nhận được 6500 Tinh Hồn Nhẫn Vàng +2 1
Vòng Tay Xanh +3 2
Nhẫn Chữ P +3 2
Búa Ma 30
Nhận được 9999 Tinh Hồn Nhẫn Vàng +3 1
Vòng Tay Xanh +3 3
Nhẫn Chữ P +3 3
Búa Ma 50