Sự Kiện Tháng 11

Thời gian: 00h05 ngày 06.11.2017 - 23h59 05.12.2017

Event Điều kiện Phần thưởng Số lượng

Săn Goblin

Diệt 20 Goblin Đá Cường Hóa 10
Lương Thực 10
Bình Tu Luyện Lv2 10
Túi quà đá vàng 10
Diệt 60 Goblin Đá Cường Hóa 30
Bùa Ma Thuật 5
Mảnh Gà Con 20
Túi quà đá vàng 20
Diệt 140 Goblin Lương Thực 50
Tinh Thần 500
Mảnh Gà Lam 20
Túi quà đá vàng 20
Diệt 200 Goblin Hạnh Phúc 2
Vòng Tay Venus 2
Khí Hồn 500
Túi quà đá vàng 20
Diệt 280 Goblin Nhẫn Vàng 1
Bình Tu Luyện Lv2 30
Mảnh Ngọc Cam 10
Túi quà đá vàng 20
Diệt 399 Goblin Mảnh Nai GB 10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Nhẫn Vàng +1 1
Túi quà đá vàng 30
Diệt 555 Goblin Ác Ma +5 1
Nhẫn Chữ P +5 1
Nhẫn Vàng +2 1
Túi quà đá vàng 50
Vua Tu Luyện Sử dụng 100 Bình Tu Luyện Lv2 Đá Cường Hóa 50
Bùa Ma Thuật 10
Túi quà đá đỏ 10
Tinh Thần 500
Sử dụng 300 Bình Tu Luyện Lv2 Hạnh Phúc 2
Vòng Tay Venus 2
Túi quà đá đỏ 20
Khí Hồn 999
Sử dụng 700 Bình Tu Luyện Lv2 Mảnh Rồng Con 5
Mảnh Rắn Tinh 5
Túi quà đá đỏ 30
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Sử dụng 1500 Bình Tu Luyện Lv2 Hạnh Phúc +2 2
Vòng Tay Venus +2 2
Túi quà đá đỏ 40
Nhẫn Bạch Kim 1
Sử dụng 3000 Bình Tu Luyện Lv2 Hạnh Phúc +3 2
Vòng Tay Venus +3 2
Túi quà đá đỏ 50
Nhẫn Bạch Kim +1 1
Sử dụng 5000 Bình Tu Luyện Lv2 Hạnh Phúc +4 2
Vòng Tay Venus +4 2
Túi quà đá đỏ 50
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Tích Lũy Nạp Xu Tích lũy nạp 200 Xu Đá Cường Hóa 111
Bình Tu Luyện Lv2 11
Bùa Ma Thuật 11
Đá Thánh Thú Lv5 11
Mảnh Súng Nước 11
Mảnh Xe Hơi 11
Mảnh Photocopy 11
Mảnh Bazooka 11
Tinh Thần 111
Khí Hồn 111
Hạnh Phúc 11
Vòng Tay Venus 11
Tích lũy nạp 500 Xu Đá Cường Hóa 100
Bình Tu Luyện Lv2 50
Hạnh Phúc +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích lũy nạp 1000 Xu Lương Thực 100
Hạnh Phúc +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Nhẫn Vàng +1 2
Tích lũy nạp 2000 Xu Tinh Thần 2000
Hạnh Phúc +2 1
Vòng Tay Venus +2 1
Nhẫn Bạch Kim 1
Tích lũy nạp 5000 Xu Đá Vàng Lv10 1
Hạnh Phúc +2 3
Vòng Tay Venus +2 3
Nhẫn Bạch Kim 2
Tích lũy nạp 10000 Xu Đá Tím Lv10 1
Hạnh Phúc +3 2
Vòng Tay Venus +3 2
Nhẫn Bạch Kim +1 1
Tích lũy nạp 20000 Xu Đá Lục Lv10 1
Hạnh Phúc +4 1
Vòng Tay Venus +4 1
Nhẫn Bạch Kim +2 1
Tích lũy nạp 50000 Xu Hạnh Phúc +4 2
Đá Lam Lv10 1
Vòng Tay Venus +4 2
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Tích lũy nạp 100000 Xu Nhẫn Kim Cương +3 1
Đá Đỏ Lv10 1
Hạnh Phúc +4 2
Vòng Tay Venus +4 2
Tích lũy nạp 300000 Xu Đá Đỏ Lv11 1
Đá Vàng Lv11 1
Đá Lục Lv11 1
Đá Lam Lv11 1
Đá Tím Lv11 1
Đá Chúc Phúc-Công 999
Đá Chúc Phúc-Thủ 999
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 999
Cầu Phúc Vàng Cầu Phúc Vàng 200 Lần Túi quà đá lục 10
Túi quà đá lam 10
Túi quà đá tím 10
Đá Thánh Thú Lv5 10
Cầu Phúc Vàng 500 Lần Mảnh Mầm Xanh 10
Mảnh Kiến Xanh 10
Túi quà đá tím 10
Đá Cường Hóa 20
Cầu Phúc Vàng 1000 Lần Mảnh Cỏ Ma 10
Mảnh Gà Hồng 10
Mảnh Gà Độc Nhỏ 10
Bùa Ma Thuật 5
Cầu Phúc Vàng 2000 Lần Đá Chúc Phúc-Công 20
Đá Chúc Phúc-Thủ 20
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20
Mảnh Kiến Đỏ 10
Cầu Phúc Vàng 3000 Lần Đá Chúc Phúc-Công 30
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Khí Hồn 300
Cầu Phúc Vàng 4000 Lần Bình Tu Luyện Lv2 15
Lương Thực 30
Khí Hồn 999
Boomerang (Cao) 50
Cầu Phúc Vàng 8000 Lần Ác Ma +6 1
Nhẫn Chữ P +6 1
Nhẫn Vàng +3 1
Boomerang (Cao) 200