Từ máy chủ 1 - 298

Bắt Đầu : 00h05 ngày 12/02/2018 đến 23h59 ngày 18/02/2018

Event Name Điều Kiện Phần Thưởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Mai 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Mai 2
Đá Cường Hóa 20
Thương Cổ (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Mai 5
Thương Cổ (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Mai 10
Thương Cổ (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Mai 15
Búa Minotaure (Cao) 4
Thương Cổ (Cao) 4
Boomerang (Cao) 4
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Mai 20
Thương Cổ (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Mai 30
Ngọc Miễn Thương 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Mai 45
Ngọc Miễn Thương 1
Vĩnh Cửu +3 3
Lam Hải +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Mai 75
Ngọc Miễn Thương 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Miễn Thương 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Miễn Thương 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75
Vip-Boomerang 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Tuyết Tùng Tinh Ranh 1
Mảnh Nai GB 5
Nhẫn Kim Cương +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 100
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rồng Con 10
Ác Ma +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 120
Thu thập Hoa Mai Thu Thập 10 Hoa Mai Vàng 10000
Hoạt bát 50
Búa Minotaure (Cao) 1
Đá Cường Hóa 5
Thu Thập 50 Hoa Mai Búa Ma 1
Lương Thực 5
Đá Cường Hóa 5
Khí Hồn 50
Thu Thập 80 Hoa Mai Đá Cường Hóa 10
Hạnh Phúc +1 2
Khí Hồn 100
Vòng Tay Venus 2
Thu Thập 100 Hoa Mai Vé Rút Thưởng 1
Loa Liên Server 1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Mai Vé Rút Thưởng 3
Đá Cường Hóa 25
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Vòng Tay Venus +3 1
Thu Thập 500 Hoa Mai Mảnh Nai GB 2
Mảnh Rồng Con 2
Búa Minotaure (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Hoa Mai Mảnh Nai GB 4
Mảnh Rồng Con 4
Vòng Tay Venus +4 1
Búa Minotaure (Cao) 99
Thu Thập 4999 Hoa Mai Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Mai 2
Mảnh Kiến Lam 5
Túi quà đá lục 10
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Mai 5
Túi quà đá lục 15
Khí Hồn 200
Mảnh Kiến Lam 10
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Mai 10
Đá Cường Hóa 30
Túi quà đá lục 20
Mảnh Kiến Lam 15
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Mai 30
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +1 2
Mảnh Kiến Lam 20
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Mai 50
Khí Hồn 500
Tinh Thần 999
Lương Thực 99
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Mai 50
Túi quà đá lục 50
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Khởi động     88
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Mai 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Hạnh Phúc +3 3
Lương Thực 300
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Mai 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Mai 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Mai 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Mai 20
Túi quà đá lục 10
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Mai 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá tím 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Mai 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá vàng 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 2
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 4
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bùa Ma Thuật 6
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Lương Thực 50
Khí Hồn 500
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 30
Vòng Tay Venus +1 3
Hạnh Phúc +1 3
Đá Cường Hóa 300
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 99
Lương Thực 300
Khí Hồn 999
Vé Rút Thưởng 5
Cường Hóa Áo
(Reset)
Cường hóa Áo  +6 Hoa Mai 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Áo  +7 Hoa Mai 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Áo  +8 Hoa Mai 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Áo  +9 Hoa Mai 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Áo  +10 Hoa Mai 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Áo  +11 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Áo  +12 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Áo  +13 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Áo  +14 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Áo  +15 Hoa Mai 100
Boomerang (Cao) 30
Lương Thực 100
Khí Hồn 500
Sử dụng Lương Thực
(Reset)
Sử dụng 20 lương thực Vàng 10000
Sử dụng 50 lương thực Khí hồn 30
Vàng 2000
Sử dụng 100 lương thực Búa ma 2
Bình Tu Luyện Lv2 5
Túi quà đá tím 2
Sử dụng 200 lương thực Búa ma 4
Bùa Ma Thuật 2
Đá Cường Hóa 15
Sử dụng 350 lương thực Quà Thương Cổ 10
Nhẫn Vàng 1
Bùa Ma Thuật 3
Búa ma 10
Sử dụng 600 lương thực Nhẫn Vàng +1 1
Tinh Thần 600
Đá Cường Hóa 50
Khí hồn 350
Tiết Kiệm Trưởng Thành Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập Hoa Mai 20
Đá Cường Hóa 20
Bình Tu Luyện Lv2 20
Lương Thực 20
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành Hoa Mai 75
Đá Cường Hóa 75
Bình Tu Luyện Lv2 75
Lương Thực 75
Tiêu Diệt Đối Thủ
(Reset)
Đánh bại 5 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 5000
Đá Cường Hóa 5
Hoa Mai 5
Đánh bại 10 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 10
Hoa Mai 5
Quà Triển Vọng     2
Quà Cường Hóa Tu Luyện     2
Đánh bại 20 người trong Sảnh Mảnh Giáp Hoa Văn 4
Lương Thực 10
Quà Bạch Hổ Thổ Hào 1
Hoa Mai 10
Đánh bại 30 người trong Sảnh Mảnh Nón Hoa Văn 4
Nhẫn Chữ P +1 3
Kiêu Ngạo 2
Hoa Mai 15
Đánh bại 50 người trong Sảnh Mảnh Rìu Hoa Văn 4
Thiên Vũ +2 2
Búa Ma 3
Bùa Ma Thuật 3
Đánh bại 70 người trong Sảnh Tinh Thần 300
Thiên Vũ +3 2
Đá Cường Hóa 70
Bùa Ma Thuật 10
Khiêu chiến Boss Thế Giới
(Reset)
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 3 lần Hoa Mai 2
Tinh Thần 20
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 8 lần Hoa Mai 5
Tinh Thần 50
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 10 lần Hoa Mai 5
Tinh Thần 80
Khí Hồn 80
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 12 lần Hoa Mai 10
Tinh Thần 100
Khí Hồn 80
Búa Ma 1
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 15 lần Hoa Mai 10
Tinh Thần 120
Khí Hồn 100
Búa Ma 3
Khiêu Chiến Boss Thế Giới 18 lần Hoa Mai 15
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Bình Tu Luyện Lv2 5
Thu Thập Tinh Hồn
(reset)
Thu Thập 40 Tinh Hồn Hoa Mai 2
Thu Thập 80 Tinh Hồn Hoa Mai 4
Đá Cường Hóa 10
Thu Thập 120 Tinh Hồn Hoa Mai 6
Bình Tu Luyện Lv2 5
Thu Thập 200 Tinh Hồn Hoa Mai 8
Lương Thực 10
Khí Hồn 100
Thu Thập 300 Tinh Hồn Hoa Mai 10
Bùa Ma Thuật 3
Bình Kinh Nghiệm Lv5 30
Thu Thập 400 Tinh Hồn Hoa Mai 10
Ác Ma +3 1
Búa Ma 4
Thu Thập 500 Tinh Hồn Hoa Mai 10
Búa Ma 5
Nhẫn Vàng +1 1
Tinh Thần 555