Shop tuần

Bắt Đầu : 00h05 ngày 12/02/2018 đến 23h59 ngày 18/02/2018

STT Tiếng Việt Giá
1 Quà Bảo Vệ Thổ Hào     300
2 Quà Vua Gà May Mắn     200
3 Lì Xì 30 VNĐ  1500
4 Quà Hoạt Động     400
5 Quà Ngày Lễ     175
6 Mừng Năm Mới     500
7 Quà Mừng Lễ 2     300
8 Quà Phúc Lợi 2     300
9 Hoa Mai 200
10 Hoa Mai 1950
11 Hoa Mai 19000
12 Loa Lớn Liên Server 300
13 Thẻ Đổi Tên 2500
14 Thẻ Đổi Tên Thú 2500
15 Thẻ Đổi Tên Guild 2500
16 Thẻ x2 EXP 200
17 Phiếu Làm Tóc 2500
18 Lương thực 8000
19 Đá cường hóa 12999
20 Bình Tu Luyện Lv2 19999
21 Đá Thánh Thú Lv5 999