Từ máy chủ 1 - 294

Bắt Đầu : 00h05 ngày 05/01/2018 đến 23h59 ngày 11/02/2018

Event Name Điều Kiện Thươởng SL
Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Mai 9
Bia 9
Lương Thực 9
Đá Cường Hóa 9
Tích Lũy Tiêu Xu
(reset)
Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Mai 2
Đá Cường Hóa 20
Thương Cổ (Cao) 1
Khí Hồn 200
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Mai 5
Thương Cổ (Cao) 2
Nhẫn Vàng 1
Vòng Tay Venus 1
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Mai 10
Thương Cổ (Cao) 3
Nhẫn Vàng +1 1
Vòng Tay Venus 3
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Mai 15
Búa Minotaure (Cao) 4
Thương Cổ (Cao) 4
Boomerang (Cao) 4
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Mai 20
Thương Cổ (Cao) 6
Nhẫn Vàng +1 2
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Mai 30
Ngọc Hấp Thụ 1
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Vòng Tay Venus +1 2
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Mai 45
Ngọc Hấp Thụ 1
Vĩnh Cửu +3 3
Lam Hải +3 3
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Mai 75
Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Vàng +2 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120
Ngọc Hấp Thụ 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 50
Búa Ma 35
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Hấp Thụ 1
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 75
VIP-Búa Minotaure 1
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Công Chúa Mỹ Phượng 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Nhẫn Kim Cương +1 1
Bình Tu Luyện Lv2 100
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rồng Con 10
Ác Ma +5 3
Thiên Vũ +5 3
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 120
Thu thập Hoa Mai Thu Thập 10 Hoa Mai Vàng 10000
Đĩa Bay 5
Búa Minotaure (Cao) 1
Đá Cường Hóa 5
Thu Thập 50 Hoa Mai Búa Ma 1
Lương Thực 5
Đá Cường Hóa 5
Khí Hồn 50
Thu Thập 80 Hoa Mai Đá Cường Hóa 10
Hạnh Phúc +1 2
Khí Hồn 100
Vòng Tay Venus +1 2
Thu Thập 100 Hoa Mai Vé Rút Thưởng 1
Cao     1
Hạnh Phúc +2 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 35
Thu Thập 250 Hoa Mai Vé Rút Thưởng 3
Đá Cường Hóa 25
Đá Chúc Phúc-Thủ 90
Vòng Tay Venus +3 1
Thu Thập 500 Hoa Mai Mảnh Nai GB 2
Mảnh Rồng Con 2
Búa Minotaure (Cao) 50
Vòng Tay Venus +3 2
Thu Thập 999 Hoa Mai Mảnh Nai GB 4
Mảnh Rồng Con 4
Vòng Tay Venus +4 1
Búa Minotaure (Cao) 99
Thu Thập 4999 Hoa Mai Thẻ Ma Pháp 1
Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Mai 2
Mảnh Kiến Lam 5
Mũ Gà (7 days) 1
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Mai 5
Dơi Tím Nhỏ (7 days) 1
Đá Cường Hóa 5
Mảnh Kiến Lam 10
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Mai 10
Lương Thực 40
Ninja Nhỏ (14 days) 1
Mảnh Kiến Lam 15
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Mai 30
Khí Hồn 250
Vòng Tay Venus +2 2
Mảnh Kiến Lam 20
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Mai 50
Khí Hồn 600
Đá Cường Hóa 125
Lương Thực 129
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Mai 50
Quà Đặc Biệt     4
Nhẫn Bạch Kim +1 2
Quà Trưởng Thành Pet     55
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Mai 150
Nhẫn Bạch Kim +2 2
Vòng Tay Venus +3 3
Bình Kinh Nghiệm Lv5 30
Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 180 lần Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Ôm 120 lần Hoa Mai 30
Bình Tu Luyện Lv1 30
Lương Thực 30
Đá Cường Hóa 30
Hoàn thành 60 trận PVE Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 12
Lương Thực 12
Đá Cường Hóa 12
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Mai 40
Bình Tu Luyện Lv1 40
Lương Thực 40
Đá Cường Hóa 40
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Hoa Mai 20
Bình Tu Luyện Lv1 20
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Mai 25
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 25
Đá Cường Hóa 25
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Mai 12
Bình Tu Luyện Lv1 15
Lương Thực 15
Đá Cường Hóa 15
Mua đoạt bảo 10 lần Hoa Mai 20
Túi quà đá lục 10
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Mai 3
Khí Hồn 20
Túi quà đá tím 2
Bia 2
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv1 25
Lương Thực 4
Đá Cường Hóa 4
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Mai 15
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1
Mảnh Rắn Tinh 1
Túi quà đá vàng 10
Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 2
Lương Thực 2
Hạnh Phúc 2
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 2
Bùa Ma Thuật 4
Lương Thực 3
Vòng Tay Venus 2
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bùa Ma Thuật 6
Hạnh Phúc 3
Đá Cường Hóa 5
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv2 7
Vòng Tay Venus 3
Đá Cường Hóa 7
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Lương Thực 50
Khí Hồn 500
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 30
Vòng Tay Venus +1 3
Hạnh Phúc +1 3
Đá Cường Hóa 300
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Hoa Mai 99
Lương Thực 300
Khí Hồn 999
Vé Rút Thưởng 5
Càn Quét Phó Bản
(Reset)
Càn quét Mê Cung 20 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Tinh Thần 10
Quà Fan     1
Càn quét Mê Cung 50 lần Bình Tu Luyện Lv1 5
Quà Sảng Khoái     1
Quà Dũng Sĩ     1
Quà Học Viện     1
Càn quét Mê Cung 100 lần Mảnh Rìu Thú Linh 2
Ác Ma 3
Quà Chu Tước Thổ Hào     1
Quà Huyền Vũ Thổ Hào     1
Càn quét Mê Cung 150 lần Mảnh Giáp Thú Linh 2
Ác Ma 3
Tình Đầu 2
Quà Đại Bác     1
Càn quét Mê Cung 200 lần Mảnh Nón Thú Linh 2
Ác Ma +1 3
Búa Ma 2
Bùa Ma Thuật 2
Càn quét Mê Cung 250 lần Kẻ Ngông Cuồng 2
Hạnh Phúc 3
Bình Tu Luyện Lv2 6
Vòng Tay Venus 3
Cống Hiến Guild
(Reset)
Cống hiến Guild 100 điểm Hoa Mai 2
Bình Tu Luyện Lv1 5
Cống hiến Guild 150 điểm Hoa Mai 2
Nhẫn Hoàng Đế 2
Cống hiến Guild 250 điểm Hoa Mai 5
Nhẫn Hoàng Đế 5
Vòng Hoàng Đế 5
Cống hiến Guild 350 điểm Hoa Mai 10
Nhẫn Hoàng Đế 10
Vòng Hoàng Đế 10
Cống hiến Guild 500 điểm Hoa Mai 10
Quà Bá Vương 12
Búa Minotaure 12
Cống hiến Guild 600 điểm Bình Tu Luyện Lv2 5
Hoa Mai 10
Đá Cường Hóa 10
Lương Thực 10
Cống hiến Guild 650 điểm Hoa Mai 10
Nhẫn Vàng 3
Đá Cường Hóa 15
Lương Thực 15
Cường Hóa Vũ Khí
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí  +6 Hoa Mai 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đá Cường Hóa 2
Cường hóa Vũ Khí  +7 Hoa Mai 2
Boomerang (Cao) 2
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí  +8 Hoa Mai 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 3
Đá Cường Hóa 3
Cường hóa Vũ Khí  +9 Hoa Mai 3
Boomerang (Cao) 3
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí  +10 Hoa Mai 4
Boomerang (Cao) 4
Bình Tu Luyện Lv2 4
Đá Cường Hóa 4
Cường hóa Vũ Khí  +11 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 5
Khí Hồn 5
Cường hóa Vũ Khí  +12 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 8
Khí Hồn 10
Cường hóa Vũ Khí  +13 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 12
Khí Hồn 15
Cường hóa Vũ Khí  +14 Hoa Mai 5
Boomerang (Cao) 5
Lương Thực 15
Khí Hồn 20
Cường hóa Vũ Khí  +15 Hoa Mai 100
Boomerang (Cao) 80
Lương Thực 50
Khí Hồn 200
Đập Bình Ma
(Reset)
Đập 5 Bình Ma Hoa Mai 5
Bình Tu Luyện Lv2 2
Đập 10 Bình Ma Hoa Mai 10
Bình Tu Luyện Lv2 5
Đập 20 Bình Ma Hoa Mai 15
Nhẫn Vàng 2
Bình Tu Luyện Lv2 20
Đập 30 Bình Ma Hoa Mai 20
Nhẫn Vàng 2
Tinh Thần 500
Khí Hồn 400
Đập 50 Bình Ma Hoa Mai 40
Nhẫn Vàng +1 3
Túi Quà VIP-Ná Gà 40
Túi quà thời trang 5
Đập 70 Bình Ma Hoa Mai 50
Nhẫn Bạch Kim 2
Hạnh Phúc +2 2
Vòng Tay Venus +2 2
Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Con đấu 4 trận Hoa Mai 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Rồng đấu 4 trận Hoa Mai 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Gà Lam đấu 4 trận Hoa Mai 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Gà Hồng đấu 4 trận Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Nai GB đấu 4 trận Hoa Mai 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Mầm Xanh đấu 4 trận Hoa Mai 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 4 trận Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Phượng Hoàng Băng  đấu 4 trận Hoa Mai 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Kiến Xanh đấu 4 trận Hoa Mai 3
Đá Cường Hóa 3
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Dẫn PET Kiến Đỏ đấu 4 trận Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Dẫn PET Rắn Tinh đấu 4 trận Hoa Mai 8
Đá Cường Hóa 8
Bình Tu Luyện Lv1 8
Lương Thực 8
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Mai 5
Đá Cường Hóa 5
Bình Tu Luyện Lv1 5
Lương Thực 5
Tạo Mới Bản Đồ Tạo mới bản đồ 5 lần Khí Hồn 20
Đĩa Bay 20
Tạo mới bản đồ 10 lần Đá Chúc Phúc-Công 6
Khí Hồn 50
Đĩa Bay 30
Tạo mới bản đồ 15 lần Khí Hồn 90
Đá Chúc Phúc-Công 9
Vé Rút Thưởng 3
Tạo mới bản đồ 20 lần Đá Chúc Phúc-Công 12
Khí Hồn 200
Đá Cường Hóa 20
Tạo mới bản đồ 25 lần Đá Chúc Phúc-Công 20
Đá Cường Hóa 10
Khí Hồn 250
Lương Thực 8
Tạo mới bản đồ 28 lần Đá Chúc Phúc-Công 20
Đá Cường Hóa 20
Khí Hồn 300
Lương Thực 20