1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 305 - Gà Hera
01-01-2018

Sự kiện ra mắt máy chủ mới

Event Yêu cầu Thưởng Số lượng
Tích lũy đăng nhập
(Không Reset)
Tích lũy đăng nhập 1 ngày Vàng 5000
Mảnh Ngọc Tím 10
Lương Thực 20
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Đá Cường Hóa 100
Huy chương 3000
Mảnh Ngọc Cam 25
Tích lũy đăng nhập 7 ngày Đá Cường Hóa 200
Mảnh Gà Con 10
Mảnh Gà Lam 10
Mảnh Ngọc Cam 25
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Vàng 100000
Ngọc Miễn Thương 1
Lương Thực 50
Đá Chúc Phúc-Thủ 20
Tích lũy đăng nhập  14 ngày Ngọc Hạt Nhân 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 30
Bùa May Mắn 15% 20
Nhẫn Vàng +1 1
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Ngọc Thần Báo 1
Ngọc Dẫn Dắt 1
Ngọc Thiêu Đốt 1
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Tích lũy đăng nhập  21ngày Lương Thực 60
Bùa May Mắn 25% 20
Vòng Tay Venus +2 1
Hạnh Phúc +2 1
Tích lũy đăng nhập 24 ngày Lương Thực 70
Bùa May Mắn 25% 25
Vòng Tay Venus +2 1
Hạnh Phúc +2 1
Tích lũy đăng nhập 28 ngày Ngọc Dẫn Dắt 1
Ngọc Thiêu Đốt 1
Hạnh Phúc +3 1
Vòng Tay Venus +3 1
Khuyến mãi 300% xu không khóa
(Không reset)
Nạp 1 lần 200 xu Xu 600
Nạp 1 lần 500 xu Xu 1500
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 3000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 6000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 15000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 30000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 60000
Nạp 1 lần 50000 xu Xu 150000
Con Đường Anh Hùng
(Không Reset)
Nhân vật đạt 3000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv1 20
Vàng 5000
Bùa May Mắn 15% 10
Bùa Ma Thuật 5
Nhân vật đạt 4000 lực chiến Đá Cường Hóa 20
Huy chương 2000
Hoạt bát 300
Bình Kinh Nghiệm Lv4 20
Nhân vật đạt 6000 lực chiến Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Huy chương 2000
Vàng 10000
Ngọc Hấp Thụ 1
Mảnh Ngọc Tím 20
Lương Thực 10
Mảnh Mầm Xanh 10
Mảnh Kiến Xanh 10
Nhân vật đạt 8000 lực chiến Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Vàng 15000
Ngọc Kiên Cố 1
Đá Thánh Thú Lv5 10
Lương Thực 15
Khí Hồn 100
Bản Đồ Kho Báu 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 20
Nhân vật đạt 10000 lực chiến Búa Ma 10
Mảnh Ngọc Cam 15
Đá Thánh Thú Lv5 15
Thắt Lưng Lục 1
Khí Hồn 200
Đá Chúc Phúc-Thủ 50
Túi quà thời trang 5
Túi quà trang sức 10
Quà Tân Thủ
(Không Reset)
Cấp 1 - 25 Bình Kinh Nghiệm Lv5 25
Vàng 5000
Huy chương 2000
Boomerang (Cao) 10
Mảnh Ngọc Tím 5
Đá Thánh Thú Lv5 10
Lương Thực 20
Túi quà đá đỏ 5
Cấp 1 - 25 và nạp 1 lần đạt 200 Xu Bình Kinh Nghiệm Lv5 50
Vàng 10000
Huy chương 4000
Boomerang (Cao) 20
Mảnh Ngọc Tím 10
Đá Thánh Thú Lv5 20
Lương Thực 40
Túi quà đá đỏ 10
Cấp 26 - 30 Đá Cường Hóa 100
Vàng 10000
Tinh Thần 500
Đĩa Bay 50
Đá Thánh Thú Lv5 20
Lương Thực 20
Túi quà đá lam 5
Túi quà đá lục 5
Cấp 26 - 30 và nạp 1 lần đạt 500 Xu Đá Cường Hóa 200
Vàng 20000
Tinh Thần 1000
Boomerang (Cao) 40
Đá Thánh Thú Lv5 40
Lương Thực 40
Túi quà đá lam 10
Túi quà đá lục 10
Cấp 31 - 40 Đĩa Bay 200
Đá Thánh Thú Lv5 40
Lương Thực 50
Túi quà đá vàng 5
Túi quà đá tím 5
Túi quà tinh thần 5
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 30
Khí Hồn 300
Cấp 31 - 40 và nạp  1 lần đạt 1000 Xu Boomerang (Cao) 80
Đá Thánh Thú Lv5 80
Lương Thực 100
Túi quà đá vàng 10
Túi quà đá tím 10
Túi quà tinh thần 10
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 60
Khí Hồn 600
Đua Top Lực Chiến
(Không Reset)
Top 1 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 80
Đá Chúc Phúc-Công 999
VIP-Ná Gà 1
Túi quà Super Âm Nhạc 100
Top 2 Lực chiến Mảnh Rắn Tinh 60
Đá Chúc Phúc-Công 700
Vip-Boomerang 1
Túi quà Super Âm Nhạc 80
Top 3 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 50
Đá Chúc Phúc-Công 600
Vip-Boomerang 1
Túi quà Super Âm Nhạc 60
Top 4-5 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 40
Đá Chúc Phúc-Công 400
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 50
Top 6-7 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 35
Đá Chúc Phúc-Công 300
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 40
Top 8-10 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 30
Đá Chúc Phúc-Công 200
Bazooka 1
Túi quà Super Âm Nhạc 35
Top 11-15 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 25
Đá Chúc Phúc-Công 150
Wow-Pháo 1
Túi quà Super Âm Nhạc 30
Top 16-20 Lực Chiến Mảnh Rắn Tinh 20
Đá Chúc Phúc-Công 100
Wow-Pháo 1
Túi quà Super Âm Nhạc 20
Đua top Guild
(Không Reset)
Chủ Guild Hạng 1 Xu 20000
Chủ Guild Hạng 2 Xu 10000
Chủ Guild Hạng 3 Xu 5000
Chủ Guild Hạng 4 tới hạng 10 Xu 1000
Thành viên Guild hạng 1 Lương Thực 50
Khí Hồn 999
Túi quà Super Âm Nhạc 3
Cánh Ác Ma 1
Thành viên Guild hạng 2 Lương Thực 30
Khí Hồn 555
Túi quà Super Âm Nhạc 2
Cánh Ác Ma 1
Thành viên Guild hạng 3 Túi quà Super Âm Nhạc 1
Lương Thực 20
Khí Hồn 333
Cánh Ác Ma 1
Thành Viên Guild Hạng 4 tới hạng 10 Vàng 20000
Huy chương 5000
Lương Thực 15
Khí Hồn 111
Online nhận thưởng
(Reset)
Đăng nhập nhận thưởng Đá Cường Hóa 10
Bình Tu Luyện Lv1 10
Bùa May Mắn 15% 5
Bùa Ma Thuật 2
Quà khủng server mới
(Không Reset)
Nạp tích lũy 199 xu Đá Cường Hóa 50
VIP - Giỏ Trái Cây 1
Lương Thực 50
Khí Hồn 200
Nạp tích lũy 799 xu Đá Cường Hóa 100
WoW-Giỏ Trái Cây 1
Lương Thực 100
Khí Hồn 500
Nạp tích lũy 1799 xu Đá Cường Hóa 150
Lương Thực 200
Bình Tu Luyện Lv2 10
Bùa Ma Thuật 15
Nạp tích lũy 3799 xu Mảnh Ngọc Cam 100
Súng Nước 1
Thắt Lưng Lam 1
Mảnh Nai GB 3
Nạp tích lũy 7999 xu WoW-Photocopy 1
Đá Lam LV7 3
Đá Đỏ LV7 3
Đá Lục LV7 3
Đá Vàng LV7 3
Đá Tím LV7 3
Mảnh Nai GB 5
Cánh Thiên Sứ 1
Nón Quả Quýt 1
Nón Lông Vũ 1
Nạp tích lũy 12999 xu Thắt Lưng Tím 1
Mảnh Nai GB 10
Cừu Nhỏ Bay 1
Cừu Bay Nhỏ 1
Nạp tích lũy 19999 xu Thắt Lưng Cam 1
Mảnh Nai GB 20
Cánh Thiên Sứ 1
Đá Cường Hóa 999
Nạp tích lũy 99999 xu Đá Lam LV9 3
Đá Đỏ LV9 3
Đá Lục LV9 3
Đá Vàng LV9 3
Đá Tím LV9 3
Mảnh Nai GB 50
Tuyết Tùng Tinh Ranh 1
Sứ Giả Tuần Lộc 1
Nhiệm Vụ Tân Thủ
(Reset)
Cầu phúc vàng 50 lần Vàng 10000
Mảnh Kiến Đỏ 2
Đá Thánh Thú Lv3 5
Đá Chúc Phúc-Công 10
Cấu phúc xu 10 lần Mảnh Súng Nước 2
Mảnh Kiến Đỏ 2
Mảnh Trang Bị Thú Linh 4
Khí Hồn 100
Nhận được 50 điểm tinh hồn Tinh Thần 200
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2
Mảnh Photocopy 2
Đá Chúc Phúc-Công 20
Nhận được 300 điểm cống hiến Vàng 10000
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2
Mảnh Ngọc Tím 2
Đá Chúc Phúc-Công 15
Sử dụng 50 lương thực Mảnh Súng Nước 1
Mảnh Gà Hồng 2
Mảnh Photocopy 1
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 20
Sử dụng 20 bình tu luyện lv2 Mảnh Xe Hơi 1
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2
Mảnh Photocopy 1
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 3
Hôn 5 lần Mảnh Bazooka 2
Mảnh Kiến Đỏ 2
Loa Liên Server 1
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2
Càn quét mê cung 50 lần Vàng 10000
Mảnh Cỏ Ma 2
Hoạt bát 300
Đá Thánh Thú Lv3 5
Mở rương may mắn 50 lần Vàng 10000
Tinh Hoa Kỹ Năng 2
Mảnh Cỏ Ma 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 10
Khiêu chiến Boss TG 8 lần Tinh Thần 100
Mảnh Cỏ Ma 2
Tinh Hoa Kỹ Năng 2
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 10
Dùng búa ma 5 lần Búa Ma 1
Mảnh Gà Hồng 2
Mảnh Xe Hơi 1
Mảnh Ngọc Cam 5
Mở thẻ thần 50 lần bằng huy chương Huy chương 1000
Mảnh Gà Hồng 2
Đá Thánh Thú Lv3 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 10
Tiêu Tích Lũy
(Không Reset)
Tiêu tích lũy 1 Xu Đá Cường Hóa 20
Vàng 20000
WoW-Pháo +12 1
Tinh Thần 200
Ares (Cao) 2
Ngọc Xuyên Giáp 1
Ngọc Phong Ấn 1
Ngọc Liên Kích 1
Tiêu tích lũy 500 xu Đá Cường Hóa 50
Lệnh Triệu Tập 1
Thắt Lưng Trắng 1
Mảnh Rồng Con 2
Tiêu tích lũy 2000 xu Ares (Cao) 20
VIP - Tủ Thuốc 1
Ác Ma +3 2
Thiên Vũ +3 2
Tiêu tích lũy 5000 Xu Ares (Cao) 50
WoW-Tủ Thuốc 1
Ác Ma +3 2
Thiên Vũ +3 2
Tiêu tích lũy 10000 xu Ares (Cao) 50
Mảnh Súng Nước 15
Ác Ma +3 3
Thiên Vũ +3 3
Mảnh Rồng Con 8
Bình Tu Luyện Lv2 30
Túi quà tinh thần 10
Khí Hồn 999
Tiêu tích lũy 20000 xu WoW-Xe Hơi 1
Mảnh Rồng Con 10
Bình Tu Luyện Lv2 50
Nhẫn Vàng +3 1
Túi quà tinh thần 20
Khí Hồn 999
Boomerang (Cao) 20
Ngọc Xuyên Giáp 1
Tiêu tích lũy 50000 xu Vip-Giọt Nước 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Bình Tu Luyện Lv2 100
Vòng Tay Venus +3 1
Hạnh Phúc +3 1
Khí Hồn 999
Boomerang (Cao) 50
Ngọc Phong Ấn 1
Tiêu tích lũy 100000 xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Bình Tu Luyện Lv2 200
Vòng Tay Venus +3 2
Hạnh Phúc +3 2
Nhẫn Bạch Kim +3 1
Khí Hồn 999
Boomerang (Cao) 99
Ngọc Thần Báo 1
Tiêu tích lũy 180000 xu Vip-Nữ Thần 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 15
Vòng Tay Venus +3 2
Hạnh Phúc +3 2
Ngọc Miễn Thương 1
Ngọc Kiên Cố 1
Ngọc Hấp Thụ 1
Đá Thánh Thú Lv5 99
Tiêu tích lũy 300000 xu Vip-Ares 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 20
Hạnh Phúc +4 1
Vòng Tay Venus +4 1
Nhẫn Kim Cương +3 1
Ngọc Hạt Nhân 1
Ngọc Thần Báo 1
Ngọc Phong Ấn 1
Tích Lũy Chiến Thắng
(Reset)
Tích lũy thắng 5 trận Vàng 2000
Huy chương 1000
Đĩa Bay 20
Bùa Ma Thuật 1
Tích lũy thắng 12 trận Vàng 5000
Tinh Thần 200
Bùa Ma Thuật 2
Đá Thánh Thú Lv3 3
Tích lũy thắng 20 trận Đá Cường Hóa 10
Búa Minotaure (Cao) 1
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3
Ác Ma +2 2
Tích lũy thắng 35 trận Đá Cường Hóa 20
Búa Minotaure (Cao) 4
Bình Kinh Nghiệm Lv5 5
Đá Chúc Phúc-Thủ 25
Tích lũy thắng 50 trận Búa Minotaure (Cao) 15
Đá Thánh Thú Lv4 10
Khí Hồn 999
Búa Ma 3
Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 4
Vàng 4000
Thương Cổ (Cao) 2
Thẻ x2 EXP 1
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 6
Vàng 6000
Đá Chúc Phúc-Thủ 6
Đá Thánh Thú Lv4 3
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 8
Tinh Thần 80
Vé Rút Thưởng 1
Thương Cổ (Cao) 2
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Đá Cường Hóa 10
Thiên Sứ (Cao) 2
Thương Cổ (Cao) 2
Mảnh Rắn Tinh 1
Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng Đá Cường Hóa 50
Nhẫn Vàng 3
Bình Tu Luyện Lv2 5
Bùa Ma Thuật 10
Cầu Hôn Bạch Kim Nhẫn Bạch Kim 3
Bình Tu Luyện Lv2 50
Túi quà Super Âm Nhạc 5
Mảnh Rồng Con 10
Cầu Hôn Kim Cương Nhẫn Kim Cương 3
Bình Tu Luyện Lv2 99
Túi quà Super Âm Nhạc 50
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Mua Khế Ước Vua Gà  Mua khế ước Vua Gà gói 1 Tháng Mảnh Gà Con 20
Mảnh Gà Lam 20
Mảnh Mầm Xanh 20
Mảnh Kiến Xanh 20
Mua khế ước Vua Gà gói 3 Tháng Mảnh Kiến Đỏ 20
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20
Mảnh Gà Hồng 20
Mảnh Cỏ Ma 20
Mua khế ước Vua Gà gói 6 Tháng Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Mảnh Nai GB 10
Mảnh Rồng Con 10
Mảnh Rắn Tinh 10
Gia Hạn Vip Gia Hạn VIP 1 lần Mảnh Gà Con 20
Mảnh Gà Lam 20
Mảnh Mầm Xanh 20
Mảnh Kiến Xanh 20
Gia Hạn VIP 3 lần Mảnh Kiến Đỏ 20
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20
Mảnh Gà Hồng 20
Mảnh Cỏ Ma 20
Gia Hạn VIP 6 lần Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Mảnh Nai GB 10
Mảnh Rồng Con 10
Mảnh Rắn Tinh 10
Tiết Kiệm Trưởng Thành Mua sổ tiết kiệm Đăng Nhập VIP - Lựu Đạn 1
VIP - Phi Tiêu 1
VIP-Sấm Sét 1
VIP - Lu Gạch 1
Mua sổ tiết kiệm Trưởng Thành WoW-Lựu Đạn 1
WoW-Phi Tiêu 1
WoW-Sấm Sét 1
WoW-Lu Gạch 1