1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự kiện ra mắt máy chủ 275 - Gà Nguyệt
13-11-2017

Sự kiện ra mắt máy chủ mới

Event Yêu cầu Thưởng Số lượng
Tích lũy đăng nhập (30 ngày)

Tích lũy đăng nhập 1 ngày Đá Cường Hóa 5
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 20
Vàng 2000
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 50
Đá cường hóa  60
Tích lũy đăng nhập 7 ngày Mảnh Kiến Lam 15
lương thực 150
Đá Đỏ Lv4 4
Đá Cường Hóa  100
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Mảnh Gà Lam 10
Đá Lục Lv3 3
Lương Thực 20
Tinh Thần 500
Tích lũy đăng nhập  14 ngày Túi Quà Tinh Thần 5
Đá Cường Hóa 20
Đá Thánh Thú Lv3 10
Mảnh Ngọc Tím 10
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Lương Thực 20
Mảnh Gà Hồng 10
Vòng Tay Venus +2 1
Tinh Thần 100
Tích lũy đăng nhập  21ngày Bình Tu Luyện Lv2 5
Đá Thánh Thú Lv4 10
Lãng Mạn +2 2
Túi Quà Vip Ná Gà 8
Tích lũy đăng nhập 24 ngày Đá Cường Hóa 10
Mảnh gà độc nhỏ 10
Bùa Ma Thuật 5
Tinh Thần 200
Tích lũy đăng nhập 28 ngày Bình Tu Luyện Lv2 100
Đá Cường Hóa 100
Hạnh phúc +3 2
Lương Thực 100
Khuyến mãi 200% xu không khóa

Nạp 1 lần 200 xu Xu 400
Nạp 1 lần 500 xu Xu 1000
Nạp 1 lần 1000 xu Xu 2000
Nạp 1 lần 2000 xu Xu 4000
Nạp 1 lần 5000 xu Xu 10000
Nạp 1 lần 10000 xu Xu 20000
Nạp 1 lần 20000 xu Xu 40000
Nạp 1 lần 30000 xu Xu 60000
Con Đường Anh Hùng

Nhân vật đạt 3000 lực chiến Đá Thánh Thú Lv2 6
Bùa May Mắn 15% 5
Mảnh Súng Nước 4
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 10
Nhân vật đạt 4000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv1 30
Đá cường hóa 10
Bùa May Mắn 25% 3
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 20
Nhân vật đạt 5000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv2 5
Đá Thánh Thú Lv3 8
Bùa May Mắn 25% 8
Vàng Vip 10
Vàng 100000
Đá Cường Hóa 8
Mảnh Bazoka 20
Bùa Ma Thuật 5
Nhân vật đạt 8000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv2 10
Đá Thánh Thú Lv3 10
Đá Đỏ Lv5 2
Đá Cường Hóa  10
Vàng Vip 20
Mảnh Vip-Boomerang(Cao) 8
Mảnh Xe Hơi 5
Mảnh Ngọc Cam 20
Nhân vật đạt 10000 lực chiến Bình Tu Luyện Lv2 20
Đá Thánh Thú Lv4 10
Đá Đỏ Lv6 2
Đá Cường Hóa  20
Vàng Vip 20
Mảnh Vip-Boomerang(Cao) 16
Mảnh Xe Hơi 20
Mảnh Ngọc Cam 30
Quà Tân Thủ Cấp 1 - 25 Vàng 100000
Đá Thánh Thú Lv5 5
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Đá Cường Hóa 80
Bình Tu Luyện Lv2 30
Hoạt Bát 999
Nhẫn Hoàng Đế 15
Vòng Hoàng Đế 15
Cấp 1 - 25 và nạp 1 lần đạt 200 Xu Vàng 100000
Đá Thánh Thú Lv5 5
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Đá Cường Hóa 80
Bình Tu Luyện Lv2 30
Hoạt Bát 999
Nhẫn Hoàng Đế 15
Vòng Hoàng Đế 15
Cấp 26 - 30 Túi quà tinh thần 15
Mảnh Kiến Lam 50
Trứng Khủng Long 2
Lương Thực 30
Đá Thánh Thú Lv5 5
Búa Ma 10
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Đá Cường Hóa 50
Cấp 26 - 30 và nạp 1 lần đạt 500 Xu Túi quà tinh thần 15
Mảnh Kiến Lam 50
Trứng Khủng Long 2
Lương Thực 30
Đá Thánh Thú Lv5 5
Búa Ma 10
Bình Kinh Nghiệm Lv5 20
Đá Cường Hóa 50
Cấp 31 - 40 Đá Cường Hóa 80
Bình Tu Luyện Lv2 30
Búa Ma 20
Lương Thực 50
Đá Thánh Thú Lv5 5
Mảnh Súng Nước 5
Mảnh Xe Hơi 5
Mảnh Photocopy 5
Cấp 31 - 40 và nạp  1 lần đạt 1000 Xu Đá Cường Hóa 80
Bình Tu Luyện Lv2 30
Búa Ma 20
Lương Thực 50
Đá Thánh Thú Lv5 5
Mảnh Súng Nước 5
Mảnh Xe Hơi 5
Mảnh Photocopy 5
Đua top lực chiến

Top 1 Lực chiến Vip-Boomerang (10 Ngày) 1
Đá Lục Lv8 1
Đá Vàng Lv8 1
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Top 2 Lực chiến Mảnh Bazoka 150
Đá Lục Lv8 1
Tinh Hoa Kỹ Năng 60
bình tu luyện lv2 200
Top 3 Lực Chiến Mảnh Bazoka 100
Đá Lục Lv8 1
Tinh Hoa Kỹ Năng 40
bình tu luyện lv2 150
Top 4-5 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục Lv7 2
bình tu luyện lv2 120
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 6-7 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục Lv7 1
bình tu luyện lv2 100
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 8-10 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục Lv6 2
bình tu luyện lv2 70
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 11-15 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục Lv6 1
bình tu luyện lv2 50
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Top 16-20 Lực Chiến Mảnh Bazoka 50
Đá Lục Lv5 2
bình tu luyện lv2 50
Tinh Hoa Kỹ Năng 15
Đua top Guild

Chủ Guild Hạng 1 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 20
Chủ Guild Hạng 2 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 15
Chủ Guild Hạng 3 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Chủ Guild Hạng 4 tới hạng 10 Khí Hồn 500
Thành viên Guild hạng 1 Đá Cường Hóa 25
Đá Thánh Thú Lv3 20
Bình Tu Luyện Lv2 10
Rương Vàng 20
Thành viên Guild hạng 2 Đá Cường Hóa 20
Đá Thánh Thú Lv3 26
Bình Tu Luyện Lv2 5
Rương Vàng 10
Thành viên Guild hạng 3 Đá Cường Hóa 15
Đá Thánh Thú Lv3 15
Bình Tu Luyện Lv1 15
Rương Vàng 15
Thành Viên Guild Hạng 4 tới hạng 10 Đá Cường Hóa 10
Đá Thánh Thú Lv3 10
Bình Tu Luyện Lv1 10
Rương Vàng 10
Online nhận thưởng
(Có Reset)
Đăng nhập nhận thưởng Đá cường hóa  5
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 5
Đá Thánh Thú Lv2 5
Bùa May Mắn 25% 2
Quà khủng server mới

Nạp 1 lần đạt 200 xu Bình tu luyện lv2 10
Đá cường hóa  20
Bùa ma thuật 2
Lương thực 10
Nạp 1 lần đạt 500 xu Bình tu luyện lv2 25
Đá cường hóa 50
Bùa ma thuật 5
Lương thực 25
Nạp 1 lần đạt 1000 xu Mảnh rồng con 10
Đá Tím LV5 3
Đá Vàng LV5 3
Venus +1 1
Nạp 1 lần đạt 2000 xu Tinh Thần 1000
mảnh nai GB 10
Đá Lục LV5 3
Đá Lam LV5 3
Nạp 1 lần đạt 5000 xu Đá Đỏ LV5 3
Túi Quà VIP-Ná Gà 100
lương thực 200
khí hồn 999
Nạp 1 lần đạt 10000 xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
mảnh rắn tinh 10
Nón Lông Vũ (30 ngày) 100
khí hồn 999
Nạp 1 lần đạt 20000 xu Mảnh Rồng Con 10
Đá Tím LV6 3
Đá Lục LV6 3
Tinh thần 1500
Nạp 1 lần đạt 30000 xu Đá Đỏ LV7 2
Đá Lam LV7 2
Vòng Tay Venus +3 1
Nhẫn Lãng Mạn +3 1
Nhiệm Vụ Tân Thủ
(Reset)
Cầu phúc vàng 20 lần Vàng 20000
Mảnh Kiến Lam 3
Cấu phúc xu 10 lần Búa Ma 1
Đá Cường Hóa 2
Mảnh Nai GB 1
Mảnh Ngọc Tím 3
Nhận được 50 điểm tinh hồn Đá Cường Hóa 5
Mảnh Kiến Lam 5
Lương Thực 3
Nhận được 120 điểm cống hiến Mảnh Kiến Lam 3
Đá Cường Hóa 5
Bùa May Mắn 25% 2
Sử dụng 20 lương thực Lương Thực 3
Búa Ma 2
Sử dụng 10 bình tu luyện lv2 Bùa Ma Thuật  3
Mảnh Kiến Lam 3
Búa Ma 1
Hôn 2 lần Tinh Thần 50
Đá Cường Hóa 3
Búa Ma 2
Càn quét mê cung 30 lần Vàng 15000
Mảnh Kiến Lam 3
Đá Cường Hóa 3
Lương Thực 3
Mở rương may mắn 30 lần Vàng 20000
Mảnh Kiến Lam 2
Khiêu chiến Boss TG 3 lần Tinh thần 50
Dùng búa ma 5 lần Vàng 30000
Mảnh Kiến Lam 10
Mở thẻ thần 10 lần bằng huy chương Hoạt bát 100
Tiêu Tích Lũy

Tiêu tích lũy 1 Xu Đá Cường Hóa 9
Lương Thực 9
Bình Tu Luyện Lv1 9
Mảnh Ngọc Tím 9
Đá Thánh Thú Lv5 9
Vàng 9999
Hoạt Bát 999
Mảnh Vip-Thượng Cổ (Sơ) 9
Tiêu tích lũy 500 xu Đá Cường Hóa 100
Mảnh Kiến Lam 100
Đá Thánh Thú Lv5 10
Lương Thực 100
Tiêu tích lũy 2000 xu Mảnh Vip-Boomerang (cao) 8
Lương Thực 100
S-Mắt Rồng (30 ngày) 1
Khí hồn 200
Tiêu tích lũy 5000 Xu Mảnh Vip-Boomerang (cao) 12
S-Giọi Nước (30 ngày) 1
Bình Tu Luyện Lv2 50
Tinh Thần 500
Tiêu tích lũy 10000 xu Mảnh Vip-Boomerang (cao) 16
Bình Tu Luyện Lv2 100
Ngọc Dẫn Dắt Tím 1
Mảnh Gà Lam 20
Mảnh Mầm Xanh 20
Mảnh Kiến Xanh 20
Xanh Ngẫu Hứng (30 ngày) 1
Sang Trọng (30 ngày) 1
Tiêu tích lũy 20000 xu S-Nữ Thần (30 ngày) 1
Ngọc Dẫn Dắt Cam 1
Mảnh Gà Con 30
Mảnh Kiến Đỏ 20
Mảnh Gà Hồng 20
Mảnh Cỏ Ma 20
Mảnh Gà Độc Nhỏ 20
Mảnh Ngọc cam 30
Tiêu tích lũy 40000 xu Quà Thương Cổ 50
Đá Chúc Phúc-Công 90
Khí Hồn 999
Ngọc Thiêu Đốt 1
Vòng Tay Venus +1 2
Hạnh Phúc +1 2
Nhẫn Vàng +1 3
Mảnh Rồng Con 30
Tiêu tích lũy 80000 xu Mảnh Nai GB 30
Vòng Tay Venus +2 3
Hạnh Phúc +2 3
Nhẫn Vàng +2 3
Khí Hồn 999
Đá Chúc Phúc-Công 180
Khôi Ngô (30 ngày) 1
Áo Tình Yêu Nữ (30 ngày) 1
Tiêu tích lũy 120000 xu Mảnh Rắn Tinh 30
Vòng Tay Venus +3 3
Hạnh Phúc +3 3
Nhẫn Vàng +3 2
Cừu Nhỏ Bay (30 ngày) 1
Cừu Bay Nhỏ (30 ngày) 1
Khí Hồn 999
Đá Chúc Phúc-Công 270
Tiêu tích lũy 200000 xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 30
Vòng Tay Venus +3 3
Đá Cường Hóa 999
Đá Chúc Phúc-Công 460
Nhẫn Kim Cương +1 3
Hạnh Phúc +3 3
Khí Hồn 999
Đá thánh thú lv5 200
Tích Lũy Chiến Thắng
(Reset)
Tích lũy thắng 10 trận Vàng 10000
Lương Thực 10
Đá Cường Hóa 5
Tích lũy thắng 20 trận Bình Kinh Nghiệm Lv3 5
Đá Thánh Thú Lv3 3
Mảnh Ngọc Tím 2
Đá Cường Hóa 7
Tích lũy thắng 30 trận Bình Tu Luyện Lv2 4
Vòng Tay Xanh 4
Ác Ma 4
Đá Cường Hóa 15
Tích lũy thắng 40 trận Khí Hồn 50
Bình Kinh Nghiệm Lv5 3
Lương Thực 20
Đá Cường Hóa 20
Tích lũy thắng 50 trận Khí Hồn 75
Bình Tu Luyện Lv2 10
Rương Gà Con 5
Đá Cường Hóa 30
Lật Bài Viễn Chinh (Reset) Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Vàng 3000
Bình Tu Luyện Lv1 3
Lương Thực 3
Đá Cường Hóa 3
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2
Mảnh Gà Con 2
Mảnh Gà Lam 2
Mảnh Mầm Xanh 2
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Cỏ Ma 2
Mảnh Kiến Đỏ 2
Mảnh Gà Hồng 2
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2
Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa Mảnh Súng Nước 1
Mảnh Xe Hơi 1
Mảnh Photocopy 1
Mảnh Bazooka 1
Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng Vòng Tay Venus +1 1
Nhẫn Vàng 2
Khí Hồn 100
Búa Ma 5
Cầu Hôn Bạch Kim Vòng Tay Venus +2 2
Nhẫn Bạch Kim 3
Khí Hồn 600
Búa Ma 30
Cầu Hôn Kim Cương Vòng Tay Venus +4 1
Nhẫn Kim Cương 3
Khí Hồn 999
Đá cường hóa 999