Từ máy chủ 1 - 324

Bắt Đầu : 10h00 ngày 12/03/2018 đến 09h59 ngày 19/03/2018

STT Event Name Điều Kiện Thưởng SL Day
1 Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Bia 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
2 Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Búa Minotaure (Cao) 3 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Búa Minotaure (Cao) 4 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 6 Forever
Nhẫn Vàng +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Cúc Vạn Thọ 45 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Ác Ma +3 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +3 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Cúc Vạn Thọ 75 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Nhẫn Vàng +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120 Forever
Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Búa Ma 35 Forever
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Xuyên Giáp 1 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
VIP-Búa Minotaure 1 Forever
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Ảo Thuật Gia 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Bạch Tuyết 1 Forever
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Ác Ma +5 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +5 3 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 120 Forever
3 Thu thập Cúc Vạn Thọ Thu Thập 10 Cúc Vạn Thọ Vàng 10000 Forever
Hoạt bát 50 Forever
Thương Cổ (Cao) 1 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Thu Thập 50 Cúc Vạn Thọ Đá Cường Hóa 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu Thập 80 Cúc Vạn Thọ Thương Cổ (Cao) 8 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 25 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Thu Thập 100 Cúc Vạn Thọ Vé Rút Thưởng 2 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 35 Forever
Thu Thập 250 Cúc Vạn Thọ Lệnh Triệu Tập 1 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 90 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Thu Thập 500 Cúc Vạn Thọ Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Thu Thập 999 Cúc Vạn Thọ Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 2 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Thương Cổ (Cao) 99 Forever
Thu Thập 4999 Cúc Vạn Thọ Thẻ Ma Pháp 1 Forever
4 Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Nón Barov 1 3 days
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Nạp Tích Lũy 299 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tiểu Hoàng Phi 1 7 days
Nạp Tích Lũy 799 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Tóc Uốn 1 14 days
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Cơn Thịnh Nộ Sulan 1 14 days
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Cúc Vạn Thọ 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Lương Thực 99 Forever
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Cúc Vạn Thọ 50 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 2 Forever
Nữ Vương Băng Giá 1 30 days
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Cúc Vạn Thọ 150 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Hạnh Phúc +3 3 Forever
Lương Thực 300 Forever
5 Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 200 lần Cúc Vạn Thọ 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Ôm 120 lần Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoàn thành 60 trận PVE Cúc Vạn Thọ 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 12 Forever
Lương Thực 12 Forever
Đá Cường Hóa 12 Forever
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Cúc Vạn Thọ 40 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 40 Forever
Lương Thực 40 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Lương Thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Nhận được 400 điểm tinh hồn Cúc Vạn Thọ 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Đạt được 1000 điểm cống hiến Cúc Vạn Thọ 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Mua đoạt bảo 20 lần Cúc Vạn Thọ 40 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Lương Thực 40 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
6 Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Túi quà đá tím 2 Forever
Bia 2 Forever
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2 Forever
Mảnh Gà Con 2 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
7 Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Lương Thực 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 7 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
Đá Cường Hóa 7 Forever
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 99 Forever
Lương Thực 300 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Vé Rút Thưởng 5 Forever
8 Càn Quét Phó Bản
(Reset)
Càn quét Mê Cung 20 lần Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Vàng 2000 Forever
Tinh Thần 10 Forever
Quà Fan     1 Forever
Càn quét Mê Cung 50 lần Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Quà Sảng Khoái     1 Forever
Quà Dũng Sĩ     1 Forever
Quà Học Viện     1 Forever
Càn quét Mê Cung 100 lần Mảnh Rìu Thú Linh 3 Forever
Ác Ma 3 Forever
Quà Chu Tước Thổ Hào     3 Forever
Quà Huyền Vũ Thổ Hào     3 Forever
Càn quét Mê Cung 150 lần Mảnh Giáp Thú Linh 2 Forever
Ác Ma 3 Forever
Tình Đầu 2 Forever
Quà Đại Bác     1 Forever
Càn quét Mê Cung 200 lần Mảnh Nón Thú Linh 2 Forever
Ác Ma +1 2 Forever
Búa Ma 2 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Càn quét Mê Cung 250 lần Kẻ Ngông Cuồng 2 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
9 Cống Hiến Guild
(Reset)
Cống hiến Guild 100 điểm Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Cống hiến Guild 150 điểm Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Nhẫn Hoàng Đế 2 Forever
Cống hiến Guild 250 điểm Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Nhẫn Hoàng Đế 5 Forever
Vòng Hoàng Đế 5 Forever
Cống hiến Guild 350 điểm Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Nhẫn Hoàng Đế 10 Forever
Vòng Hoàng Đế 10 Forever
Cống hiến Guild 500 điểm Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Quà Bá Vương 12 Forever
Búa Minotaure 12 Forever
Cống hiến Guild 600 điểm Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Cống hiến Guild 650 điểm Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Nhẫn Vàng 3 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
10 Cường Hóa Vũ Khí
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí  +6 Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Boomerang (Cao) 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +7 Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Boomerang (Cao) 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +8 Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Boomerang (Cao) 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +9 Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Boomerang (Cao) 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +10 Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +11 Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Khí Hồn 5 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +12 Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 8 Forever
Khí Hồn 10 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +13 Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 12 Forever
Khí Hồn 15 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +14 Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +15 Cúc Vạn Thọ 100 Forever
Boomerang (Cao) 80 Forever
Lương Thực 99 Forever
Khí Hồn 999 Forever
11 Đăng Nhâp Liên Tiếp Đăng nhập liên tiếp 1 ngày Cúc Vạn Thọ 1 Forever
Tinh Thần 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 2 ngày Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Tinh Thần 15 Forever
Đăng nhập liên tiếp 3 ngày Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Tinh Thần 250 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Đăng nhập liên tiếp 4 ngày Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Đăng nhập liên tiếp 5 ngày Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đăng nhập liên tiếp 6 ngày Cúc Vạn Thọ 60 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
12 Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Con đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Rồng đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Gà Lam đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Gà Hồng đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Nai GB đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Mầm Xanh đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Phượng Hoàng Băng  đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Kiến Xanh đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Kiến Đỏ đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Rắn Tinh đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Cúc Vạn Thọ 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
13 Đoạt Bảo May Mắn
(reset)
Mua đoạt bảo 5 lần Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Túi quà đá lục 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Mua đoạt bảo 15 lần Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Túi quà đá tím 5 Forever
Lương Thực 35 Forever
Đá Cường Hóa 35 Forever
Mua đoạt bảo 30 lần Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Túi quà đá vàng 15 Forever
Lương Thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Mua đoạt bảo 45 lần Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Túi quà đá lam 15 Forever
Lương Thực 35 Forever
Đá Cường Hóa 35 Forever
Mua đoạt bảo 60 lần Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever