Từ máy chủ 1 - 316

Bắt Đầu : 00h05 ngày 05/03/2018 đến 09h59 ngày 12/03/2018

STT Event Điều Kiện Thưởng  SL Day
1 Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Cúc Vạn Thọ 9 Forever
Bia 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
2 Tích Lũy Tiêu Xu
(reset)
Tích Lũy Tiêu 500 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Búa Minotaure (Cao) 3 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Búa Minotaure (Cao) 4 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 6 Forever
Nhẫn Vàng +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Cúc Vạn Thọ 45 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Ác Ma +3 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +3 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Cúc Vạn Thọ 75 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Nhẫn Vàng +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120 Forever
Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Búa Ma 35 Forever
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Hấp Thụ 1 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
Bazooka 1 Forever
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Thiên Vương 1 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Áo Tình Yêu Nữ 100 Forever
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10 Forever
Ác Ma +5 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +5 3 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 120 Forever
3 Thu thập Cúc Vạn Thọ Thu Thập 10 Cúc Vạn Thọ Vàng 10000 Forever
Hoạt bát 50 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Thu Thập 50 Cúc Vạn Thọ Đá Cường Hóa 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Túi quà đá đỏ 2 Forever
Thu Thập 80 Cúc Vạn Thọ Búa Minotaure (Cao) 8 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 25 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Thu Thập 100 Cúc Vạn Thọ Vé Rút Thưởng 2 Forever
Loa Liên Server 1 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 35 Forever
Thu Thập 250 Cúc Vạn Thọ Lệnh Triệu Tập 1 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 90 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Thu Thập 500 Cúc Vạn Thọ Mảnh Nai GB 2 Forever
Mảnh Rồng Con 2 Forever
Búa Minotaure (Cao) 50 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Thu Thập 999 Cúc Vạn Thọ Mảnh Nai GB 4 Forever
Mảnh Rồng Con 4 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 99 Forever
Thu Thập 4999 Cúc Vạn Thọ Thẻ Ma Pháp 1 Forever
4 Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Bùa Hộ Thân 1 30 days
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Nạp Tích Lũy 299 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tinh Khiết 1 Forever
Nạp Tích Lũy 799 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Nón Tai Cún 1 7 days
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Dũng Sĩ 1 Forever
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Cúc Vạn Thọ 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Lương Thực 99 Forever
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Cúc Vạn Thọ 50 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 2 Forever
Heo hồng 1 30 days
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Cúc Vạn Thọ 150 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Hạnh Phúc +3 3 Forever
Lương Thực 300 Forever
5 Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 200 lần Cúc Vạn Thọ 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Ôm 120 lần Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoàn thành 60 trận PVE Cúc Vạn Thọ 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 12 Forever
Lương Thực 12 Forever
Đá Cường Hóa 12 Forever
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Cúc Vạn Thọ 40 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 40 Forever
Lương Thực 40 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 20 Forever
Lương Thực 20 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Nhận được 400 điểm tinh hồn Cúc Vạn Thọ 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Đạt được 1000 điểm cống hiến Cúc Vạn Thọ 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Mua đoạt bảo 20 lần Cúc Vạn Thọ 40 Forever
Túi quà đá lục 20 Forever
Lương Thực 40 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
6 Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Túi quà đá tím 2 Forever
Bia 2 Forever
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2 Forever
Mảnh Gà Con 2 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever
Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
7 Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp liên tục 1 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Lương Thực 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Nạp liên tục 2 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Nạp liên tục 4 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 7 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
Đá Cường Hóa 7 Forever
Nạp liên tục 5 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Nạp liên tục 6 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 30 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Đá Cường Hóa 300 Forever
Nạp liên tục 7 ngày đạt 200 Xu Cúc Vạn Thọ 99 Forever
Lương Thực 300 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Vé Rút Thưởng 5 Forever
8 Tiêu Diệt Đối Thủ
(Reset)
Đánh bại 5 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Vàng 5000 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Đánh bại 15 người trong Sảnh Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Quà Triển Vọng     2 Forever
Quà Cường Hóa Tu Luyện     2 Forever
Đánh bại 25 người trong Sảnh Mảnh Giáp Hoa Văn 4 Forever
Lương Thực 10 Forever
Quà Bạch Hổ Thổ Hào 1 Forever
Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Đánh bại 40 người trong Sảnh Mảnh Nón Hoa Văn 4 Forever
Nhẫn Chữ P +1 3 Forever
Kiêu Ngạo 2 Forever
Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Đánh bại 60 người trong Sảnh Mảnh Rìu Hoa Văn 4 Forever
Thiên Vũ +2 2 Forever
Búa Ma 3 Forever
Bùa Ma Thuật 3 Forever
Đánh bại 90 người trong Sảnh Tinh Thần 500 Forever
Thiên Vũ +3 1 Forever
Đá Cường Hóa 99 Forever
Bùa Ma Thuật 15 Forever
9 Nhiệm vụ Cầu Hôn Cầu Hôn Vàng Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Nhẫn Vàng 3 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Búa Ma 10 Forever
Cầu Hôn Bạch Kim Hạnh Phúc +2 2 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 2 Forever
Khí Hồn 400 Forever
Búa Ma 20 Forever
Cầu Hôn Kim Cương Vòng Tay Venus +3 3 Forever
Nhẫn Kim Cương +2 2 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Búa Ma 99 Forever
10 Tăng cấp thân mật
(Reset)
Tăng cấp thân mật đến Lv10 Cúc Vạn Thọ 2 Forever
Khí Hồn 10 Forever
Bùa Ma Thuật 1 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv15 Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv20 Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Khí Hồn 25 Forever
Lương Thực 5 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv25 Cúc Vạn Thọ 8 Forever
Khí Hồn 30 Forever
Lương Thực 8 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv30 Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Khí Hồn 30 Forever
Lương Thực 8 Forever
Tinh Thần 50 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv35 Cúc Vạn Thọ 12 Forever
Khí Hồn 40 Forever
Lương Thực 10 Forever
Tinh Thần 80 Forever
Tăng cấp thân mật đến Lv40 Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Khí Hồn 50 Forever
Lương Thực 15 Forever
Tinh Thần 100 Forever
11 Nụ Hôn Tình Yêu
(Reset )
Hôn 5 lần Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Tinh Thần 150 Forever
Lương Thực 25 Forever
Hôn 10 lần Cúc Vạn Thọ 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Lương Thực 20 Forever
Hôn 15 lần Cúc Vạn Thọ 15 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Lương Thực 40 Forever
Hôn 20 lần Cúc Vạn Thọ 20 Forever
Đá Cường Hóa 40 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 20 Forever
Lương Thực 40 Forever
12 Mua Khế Ước Vua Gà  Mua khế ước Vua Gà gói 1 Tháng Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Lương Thực 10 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Mua khế ước Vua Gà gói 3 Tháng Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Lương Thực 40 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Mua khế ước Vua Gà gói 6 Tháng Cúc Vạn Thọ 40 Forever
Lương Thực 120 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
13 Lắc Xí ngày nhận thưởng
(reset)
Lắc xí ngầu 10 lần Cúc Vạn Thọ 1 Forever
Đĩa Bay 10 Forever
Túi quà đá lam 1 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Lắc xí ngầu 30 lần Cúc Vạn Thọ 3 Forever
Túi quà đá lam 3 Forever
Lương Thực 25 Forever
Mảnh Nai GB 3 Forever
Lắc xí ngầu 60 lần Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 25 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Lắc xí ngầu 90 lần Cúc Vạn Thọ 10 Forever
Túi quà đá lam 10 Forever
Mảnh Rồng Con 2 Forever
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 1 Forever