Từ máy chủ 345 - 357

Gà Vàng xin thông tin cho các Gunner sự kiện áp dụng cho Máy Chủ 345 đến Máy Chủ 357 nhé!

Bắt Đầu : 10h01 ngày 16/04/2018 đến 09h59 ngày 23/04/2018

STT TÊN SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG THỜI HẠN
1 Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Bia 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
2 Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Boomerang (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Boomerang (Cao) 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Boomerang (Cao) 3 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Búa Minotaure (Cao) 4 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Boomerang (Cao) 6 Forever
Nhẫn Vàng +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Thủy Tiên 45 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Ác Ma +3 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +3 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Thủy Tiên 75 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Nhẫn Vàng +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120 Forever
Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Búa Ma 35 Forever
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Phong Ấn 1 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
Bazooka 1 30 days
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Mảnh Rồng Con 5 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Phù Thủy Nữ 1 Forever
Phù Thủy Nam 1 Forever
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rồng Con 10 Forever
Ác Ma +5 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +5 3 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 120 Forever
3 Thu thập  Hoa Thủy Tiên Thu Thập 10 Hoa Thủy Tiên Vàng 10000 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 3 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Bùa May Mắn 25% 3 Forever
Thu Thập 50 Hoa Thủy Tiên Đá Cường Hóa 5 Forever
Bùa Ma Thuật 3 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 15 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Thu Thập 80 Hoa Thủy Tiên Túi quà thời trang 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 25 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Thu Thập 100 Hoa Thủy Tiên Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 2 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 35 Forever
Thu Thập 250 Hoa Thủy Tiên Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 90 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Thu Thập 500 Hoa Thủy Tiên Mảnh Gà Độc Nhỏ 10 Forever
Mảnh Rồng Con 1 Forever
Boomerang (Cao) 50 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Thu Thập 999 Hoa Thủy Tiên Mảnh Gà Độc Nhỏ 20 Forever
Mảnh Rồng Con 2 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Boomerang (Cao) 99 Forever
Thu Thập 4999 Hoa Thủy Tiên Thẻ Ma Pháp 1 Forever
4 Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Chíp Chíp 1 7 days
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Mắt Biếc 1 7 days
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Áo Gà Choai 1 7 days
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Lười Một Tí 1 10 days
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Lương Thực 99 Forever
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 2 Forever
Thần Tài 1 7 days
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Thủy Tiên 150 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Hạnh Phúc +3 3 Forever
Lương Thực 300 Forever
5 Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 200 lần Hoa Thủy Tiên 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Ôm 120 lần Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoàn thành 100 trận PVE Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Thủy Tiên 45 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 45 Forever
Lương Thực 45 Forever
Đá Cường Hóa 45 Forever
Tích lũy đạt 2.000.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Thủy Tiên 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Thủy Tiên 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Mua đoạt bảo 20 lần Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Túi quà đá lục 30 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
6 Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Túi quà đá tím 2 Forever
Bia 2 Forever
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2 Forever
Mảnh Gà Con 2 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Mảnh Nai GB 1 Forever
Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
7 Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 100 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
8 Quà Tích Lũy Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Bùa Ma Thuật 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 100 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
9 Càn Quét Phó Bản
(Reset)
Càn quét Mê Cung 20 lần Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Vàng 2000 Forever
Tinh Thần 10 Forever
Quà Fan     1 Forever
Càn quét Mê Cung 50 lần Bình Tu Luyện Lv1 5 Forever
Quà Sảng Khoái     1 Forever
Quà Dũng Sĩ     1 Forever
Quà Học Viện     1 Forever
Càn quét Mê Cung 80 lần Mảnh Rìu Thú Linh 3 Forever
Ác Ma 3 Forever
Quà Chu Tước Thổ Hào     3 Forever
Quà Huyền Vũ Thổ Hào     3 Forever
Càn quét Mê Cung 120 lần Mảnh Giáp Thú Linh 2 Forever
Ác Ma 3 Forever
Tình Đầu 2 Forever
Quà Đại Bác     1 Forever
Càn quét Mê Cung 150 lần Mảnh Nón Thú Linh 2 Forever
Ác Ma +1 2 Forever
Búa Ma 2 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Càn quét Mê Cung 200 lần Kẻ Ngông Cuồng 2 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
10 Cường Hóa Vũ Khí
(Reset)
Cường hóa Vũ Khí  +6 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Boomerang (Cao) 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +7 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Boomerang (Cao) 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +8 Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Boomerang (Cao) 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +9 Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Boomerang (Cao) 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +10 Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +11 Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 5 Forever
Khí Hồn 5 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +12 Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 8 Forever
Khí Hồn 10 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +13 Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 12 Forever
Khí Hồn 15 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +14 Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Boomerang (Cao) 5 Forever
Lương Thực 15 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Cường hóa Vũ Khí  +15 Hoa Thủy Tiên 100 Forever
Boomerang (Cao) 80 Forever
Lương Thực 99 Forever
Khí Hồn 999 Forever
11 Tích Lũy Sát Thương
(Reset)
Tích lũy đạt 100.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 2 Forever
Tích lũy đạt 200.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 5 Forever
Tích lũy đạt 300.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Tích lũy đạt 500.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Tích lũy đạt 1.000.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 1 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 2 Forever
Tích lũy đạt 1.500.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
12 Sử dụng Bình Tu Luyện Lv2
(Reset)
Sử dụng 15 Bình Tu Luyện Lv2 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Quà Quý Tộc     1 Forever
Sử dụng 40 Bình Tu Luyện Lv2 Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Quà Bá Vương     1 Forever
Sử dụng 75 Bình Tu Luyện Lv2 Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Quà Hoạt Động 6     2 Forever
Quà Hoạt Động 7     2 Forever
Sử dụng 100 Bình Tu Luyện Lv2 Hoa Thủy Tiên 8 Forever
Quà Mừng Lễ 5     1 Forever
Quà Độc Quyền 3     1 Forever
Sử dụng 125 Bình Tu Luyện Lv2 Nhẫn Vàng 1 Forever
Lương Thực 20 Forever
Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Quà Vui Lễ 2     1 Forever
Sử dụng 180 Bình Tu Luyện Lv2 Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Quà Vui Lễ 2     1 Forever
Quà Tân Thủ     1 Forever
Sử dụng 250 Bình Tu Luyện Lv2 Nhẫn Bạch Kim 3 Forever
Lương Thực 20 Forever
Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Quà Kim Cương     1 Forever
13 Tăng Cấp Ngọc
(Reset)
Có Ngọc Cam Lv7 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 1 Forever
Có Ngọc Cam Lv8 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 1 Forever
Có Ngọc Cam Lv9 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Có Ngọc Cam Lv10 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Lương Thực 5 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Có Ngọc Tím Lv7 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 1 Forever
Có Ngọc Tím Lv8 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 1 Forever
Có Ngọc Tím Lv9 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
Có Ngọc Tím Lv10 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Lương Thực 3 Forever
Đá Cường Hóa 3 Forever
14 Tăng Level PET
(Reset)
PET đạt Lv15 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Mảnh Trang Bị Thú Linh 2 Forever
PET đạt Lv20 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Khí Hồn 50 Forever
PET đạt Lv30 Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Mảnh Trang Bị Hoa Văn 2 Forever
PET đạt Lv40 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2 Forever
PET đạt Lv45 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Lương Thực 10 Forever
Mảnh Trang Bị Đầu Bò 2 Forever
PET đạt Lv50 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever
PET đạt Lv55 Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Vòng Tay Venus +1 1 Forever
Hạnh Phúc +1 1 Forever