Từ máy chủ 1 - 340

Đón chào một tuần mới với Gunner là một sự kiện nghe rồi sẽ cảm thấy nhiều điều thú vị lắm nhé! Để Gà Vàng xem "Chuyển Khí Nhận Hoa" mang đến những sự kiện nổi bật nào đây.

Sự kiện dành cho Máy chủ 1 đến Máy chủ 340 Gà Vàng sẽ điểm qua cho các Gunner nha!

Bắt Đầu : 10h01 ngày 09/04/2018 đến 09h59 ngày 16/04/2018

STT TÊN SỰ KIỆN YÊU CẦU VẬT PHẨM SỐ LƯỢNG NGÀY
1 Đăng nhập nhận thưởng Online 30 phút Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Bia 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
2 Tích Lũy Tiêu Xu Tích Lũy Tiêu 500 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 1 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Tích Lũy Tiêu 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Búa Minotaure (Cao) 2 Forever
Nhẫn Vàng 1 Forever
Hạnh Phúc 1 Forever
Tích Lũy Tiêu 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Búa Minotaure (Cao) 3 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 3000 Xu Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Búa Minotaure (Cao) 4 Forever
Thương Cổ (Cao) 4 Forever
Boomerang (Cao) 4 Forever
Tích Lũy Tiêu 4000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 6 Forever
Nhẫn Vàng +1 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 6000 Xu Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Ngọc Liên Kích 1 Forever
Túi quà Super Âm Nhạc 5 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Tích Lũy Tiêu 9000 Xu Hoa Thủy Tiên 45 Forever
Ngọc Liên Kích 1 Forever
Ác Ma +3 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +3 3 Forever
Tích Lũy Tiêu 15000 Xu Hoa Thủy Tiên 75 Forever
Ngọc Liên Kích 1 Forever
Nhẫn Vàng +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 30 Forever
Tích Lũy Tiêu 30000 Xu Đá Cường Hóa 120 Forever
Ngọc Liên Kích 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 50 Forever
Búa Ma 35 Forever
Tích Lũy Tiêu  60000 Xu Ngọc Liên Kích 1 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 75 Forever
VIP-Búa Minotaure 1 60 days
Tích Lũy Tiêu  120000 Xu Mảnh Rồng Con 5 Forever
Nhẫn Kim Cương +1 1 Forever
Cảnh Sát Không Gian 1 Forever
Đặc Nhiệm Không Gian 1 Forever
Tích Lũy Tiêu  200000 Xu Mảnh Rồng Con 10 Forever
Ác Ma +5 3 Forever
Nhẫn Lãng Mạn +5 3 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 120 Forever
3 Thu thập  Hoa Thủy Tiên Thu Thập 10 Hoa Thủy Tiên Vàng 10000 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 3 Forever
Túi quà tinh thần 2 Forever
Bùa May Mắn 25% 3 Forever
Thu Thập 50 Hoa Thủy Tiên Đá Cường Hóa 5 Forever
Lương Thực 10 Forever
Đá Thánh Thú Lv4 15 Forever
Mảnh Gà Con 2 Forever
Thu Thập 80 Hoa Thủy Tiên Túi quà thời trang 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 25 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Búa Ma 5 Forever
Thu Thập 100 Hoa Thủy Tiên Túi quà trang sức 10 Forever
Mảnh Kiến Đỏ 2 Forever
Hạnh Phúc +2 1 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 35 Forever
Thu Thập 250 Hoa Thủy Tiên Túi quà Super Âm Nhạc 10 Forever
Bùa Ma Thuật 20 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 90 Forever
Hạnh Phúc +3 1 Forever
Thu Thập 500 Hoa Thủy Tiên Mảnh Kiến Đỏ 10 Forever
Mảnh Nai GB 1 Forever
Thương Cổ (Cao) 50 Forever
Vòng Tay Venus +3 2 Forever
Thu Thập 999 Hoa Thủy Tiên Mảnh Kiến Đỏ 20 Forever
Mảnh Nai GB 2 Forever
Vòng Tay Venus +4 1 Forever
Thương Cổ (Cao) 99 Forever
Thu Thập 4999 Hoa Thủy Tiên Thẻ Ma Pháp 1 Forever
4 Quà khủng trong tuần Nạp Tích Lũy 99 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Hiệp Sĩ Hồng 1 7 days
Túi quà đá đỏ 10 Forever
Nạp Tích Lũy 299 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Túi quà đá đỏ 15 Forever
Khí Hồn 200 Forever
Cáo Tiên Nhỏ 1 7 days
Nạp Tích Lũy 799 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Túi quà đá đỏ 20 Forever
Áo Tình Yêu Nữ 1 7 days
Nạp Tích Lũy 1999 Xu Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Nhẫn Bạch Kim 2 Forever
Hạnh Phúc +1 2 Forever
Bộ Yếm Tinh Nghịch 1 14 days
Nạp Tích Lũy 3999 Xu Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Khí Hồn 500 Forever
Tinh Thần 999 Forever
Lương Thực 99 Forever
Nạp Tích Lũy 8888 Xu Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Túi quà đá đỏ 50 Forever
Nhẫn Bạch Kim +1 2 Forever
Cô Gái Thông Minh 1 7 days
Nạp Tích Lũy 19999 Xu Hoa Thủy Tiên 150 Forever
Nhẫn Bạch Kim +2 2 Forever
Hạnh Phúc +3 3 Forever
Lương Thực 300 Forever
5 Nhiệm vụ 7 ngày Mở rương thường 200 lần Hoa Thủy Tiên 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Ôm 120 lần Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Hoàn thành 100 trận PVE Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Hoàn thành 250 trận chiến đấu Hoa Thủy Tiên 45 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 45 Forever
Lương Thực 45 Forever
Đá Cường Hóa 45 Forever
Tích lũy đạt 3.500.000 điểm sát thương Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Lương Thực 30 Forever
Đá Cường Hóa 30 Forever
Nhận được 400 điểm tinh hồn Hoa Thủy Tiên 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Đạt được 1000 điểm cống hiến Hoa Thủy Tiên 12 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 15 Forever
Lương Thực 15 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Mua đoạt bảo 20 lần Hoa Thủy Tiên 50 Forever
Túi quà đá lục 30 Forever
Lương Thực 50 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
6 Lật Bài Viễn Chinh
(Reset)
Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Khí Hồn 20 Forever
Túi quà đá tím 2 Forever
Bia 2 Forever
Lật bài nhận 6 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Lương Thực 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Lam 2 Forever
Mảnh Gà Con 2 Forever
Mảnh Gà Lam 2 Forever
Mảnh Mầm Xanh 2 Forever
Lật bài nhận 14 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Mảnh Nai GB 1 Forever
Mảnh Rắn Tinh 1 Forever
Túi quà đá vàng 10 Forever
7 Quà Mỗi Ngày
(Reset)
Nạp 1 lần đạt 200 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Nạp 1 lần đạt 500 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Nạp 1 lần đạt 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 50 Forever
Nạp 1 lần đạt 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 100 Forever
8 Quà Tích Lũy Nạp liên tục 3 ngày đạt 200 Xu Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Lương Thực 10 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 500 Xu Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 25 Forever
Lương Thực 25 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 25 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 1000 Xu Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Lương Thực 50 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 50 Forever
Nạp liên tục 3 ngày đạt 2000 Xu Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Đá Cường Hóa 100 Forever
Lương Thực 100 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 100 Forever
9 Sử dụng Đá Cường Hóa
(Reset)
Sử dụng 15 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Tinh Thần 10 Forever
Khí Hồn 5 Forever
Sử dụng 50 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Tinh Thần 20 Forever
Khí Hồn 5 Forever
Sử dụng 90 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 8 Forever
Bùa Ma Thuật 2 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 20 Forever
Sử dụng 140 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Chúc Phúc-Thủ 10 Forever
Tinh Hoa Kỹ Năng 20 Forever
Búa Minotaure (Cao) 8 Forever
Sử dụng 200 Đá Cường Hóa Mảnh Kiến Đỏ 3 Forever
Mảnh Gà Độc Nhỏ 3 Forever
Mảnh Gà Hồng 3 Forever
Mảnh Cỏ Ma 3 Forever
Sử dụng 350 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Đá Chúc Phúc-Công 15 Forever
Tinh Thần 300 Forever
Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính 15 Forever
Sử dụng 500 Đá Cường Hóa Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Nhẫn Bạch Kim 1 Forever
10 Gia Hạn Vip Gia Hạn VIP 1 lần Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 20 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Lương Thực 20 Forever
Gia Hạn VIP 3 lần Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Đá Cường Hóa 50 Forever
Khí Hồn 300 Forever
Lương Thực 50 Forever
Gia Hạn VIP 6 lần Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Đá Cường Hóa 60 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 10 Forever
Lương Thực 100 Forever
Gia Hạn VIP 10 lần Hoa Thủy Tiên 30 Forever
Khí Hồn 999 Forever
Võ sĩ Maya 1 30 Days
Lương Thực 200 Forever
11 Cầu Phúc Ngọc
(Reset)
Cầu Phúc Vàng 25 lần Hoa Thủy Tiên 1 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 10 Forever
Cầu Phúc Vàng 60 lần Hoa Thủy Tiên 3 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 30 Forever
Cầu Phúc Vàng 100 lần Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 50 Forever
Tinh Thần 100 Forever
Cầu Phúc Vàng 150 lần Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Đá Cường Hóa 15 Forever
Bùa Ma Thuật 5 Forever
Cầu Phúc Xu 15 lần Hoa Thủy Tiên 5 Forever
Hạnh Phúc 2 Forever
Vòng Tay Venus 2 Forever
Cầu Phúc Xu 25 lần Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Hạnh Phúc 3 Forever
Vòng Tay Venus 3 Forever
Nhẫn Vàng 2 Forever
Cầu Phúc Xu 50 lần Hoa Thủy Tiên 15 Forever
Hạnh Phúc +1 3 Forever
Vòng Tay Venus +1 3 Forever
Mảnh Rắn Tinh 2 Forever
12 Đại Chiến PET
(Reset)
Dẫn PET Gà Con đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Gà Độc Nhỏ đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Rồng đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Gà Lam đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Gà Hồng đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Nai GB đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Mầm Xanh đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Cỏ Ma đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Phượng Hoàng Băng  đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Kiến Xanh đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Đá Cường Hóa 4 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 4 Forever
Lương Thực 4 Forever
Dẫn PET Kiến Đỏ đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
Dẫn PET Rắn Tinh đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 9 Forever
Đá Cường Hóa 9 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 9 Forever
Lương Thực 9 Forever
Dẫn PET Kiến Lam đấu 4 trận Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Đá Cường Hóa 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv1 6 Forever
Lương Thực 6 Forever
13 Thu Thập Tinh Hồn
(reset)
Thu Thập 40 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 2 Forever
Thu Thập 80 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 4 Forever
Đá Cường Hóa 10 Forever
Thu Thập 120 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 6 Forever
Bình Tu Luyện Lv2 5 Forever
Thu Thập 200 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 8 Forever
Lương Thực 10 Forever
Khí Hồn 100 Forever
Thu Thập 300 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Bùa Ma Thuật 3 Forever
Bình Kinh Nghiệm Lv5 30 Forever
Thu Thập 450 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 10 Forever
Ác Ma +3 1 Forever
Búa Ma 4 Forever
Thu Thập 600 Tinh Hồn Hoa Thủy Tiên 20 Forever
Búa Ma 5 Forever
Nhẫn Vàng +1 1 Forever
Tinh Thần 999 Forever
14 Đổi Vũ Khí Cũ Đổi 1 Wow-Pháo Hoa Thủy Tiên 50 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Lựu Đạn Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Phi Tiêu Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Sấm Sét Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Lu Gạch Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Giỏ Trái Cây Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Tủ Thuốc Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Túi Vũ Khí Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Tivi, Tủ Lạnh Hoa Thủy Tiên 20 Giới hạn 3
Đổi 1 Vip-Boomerang Hoa Thủy Tiên 100 Giới hạn 3
Đổi 1 VIP-Thương Cổ Hoa Thủy Tiên 100 Giới hạn 3
Đổi 1 Súng Nước Hoa Thủy Tiên 50 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Xe Hơi Hoa Thủy Tiên 50 Giới hạn 3
Đổi 1 WoW-Photocopy Hoa Thủy Tiên 50 Giới hạn 3
Đổi 1 Bazooka Hoa Thủy Tiên 100 Giới hạn 3
Đổi 1 VIP-Búa Minotaure Hoa Thủy Tiên 100 Giới hạn 3