Máy Chủ 001 - 209

S Kin

Yêu Cu

Phn Thưởng

S Lượng

Đăng nhp nhn thưởng

Đăng Nhập Nhận Thưởng

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Tích Lũy Tiêu Xu

Tích Lũy Tiêu 500 Xu

Đèn Hoa Sen

1

Cú Vàng 

(30 ngày/Gia hạn được)

1

Túi quà đá tím

5

Túi quà tinh thần

5

Tích Lũy Tiêu 1000 Xu

Đèn Hoa Sen

3

Túi quà đá vàng

5

Nhẫn Vàng

1

Hạnh Phúc

1

Tích Lũy Tiêu 2000 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Túi quà đá lục

10

Nhẫn Vàng +1

1

Hạnh Phúc

3

Tích Lũy Tiêu 4000 Xu

Đèn Hoa Sen

15

Túi quà đá lam

5

Nhẫn Vàng +1

2

Hạnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 6000 Xu

Đèn Hoa Sen

30

Túi quà đá đỏ

5

Nhẫn Vàng +1

2

Hạnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 9000 Xu

Đèn Hoa Sen

30

Nhẫn Vàng +2

1

Nhẫn Chữ P +4

1

Vòng Tay Xanh +4

1

Tích Lũy Tiêu 15000 Xu

Đèn Hoa Sen

50

Khí Hồn

500

Nhẫn Vàng +2

1

Cánh Thiên Sứ (7 ngày)

1

Tích Lũy Tiêu 30000 Xu

Ngọc Miễn Thương Lục

1

Búa Ma

20

Đá Chúc Phúc-Thủ

50

Bình Tu Luyện Lv2

50

Tích Lũy Tiêu  60000 Xu

Ngọc Miễn Thương Lam

1

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

50

Đá Cường Hóa

200

Tích Lũy Tiêu  120000 Xu

Ngọc Miễn Thương Tím

1

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Vip-Boomerang

1

Đá Chúc Phúc-Công

100

Tích Lũy Tiêu  200000 Xu

Iron Gà

(30 ngày/ Có thể gia hạn)

1

Ngọc Miễn Thương Cam

1

Nhẫn Kim Cương +2

1

Lương Thực

300

Thu thp Đèn Hoa Sen

Thu Thập 10 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyện Lv2

1

Đá Thánh Thú Lv3

1

Đá Cường Hóa

1

Lương Thực

1

Thu Thập 20 Đèn Hoa Sen

Đá Chúc Phúc-Công

4

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

4

Đá Chúc Phúc-Thủ

4

Tinh Thần

30

Thu Thập 50 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyện Lv2

6

Đá Thánh Thú Lv3

6

Đá Cường Hóa

6

Lương Thực

6

Thu Thập 80 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá lục

5

Bùa Ma Thuật

5

Túi quà đá tím

5

Túi Quà VIP-Ná Gà

5

Thu Thập 100 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá đỏ

10

Túi quà đá lam

10

Tinh Hoa Kỹ Năng

20

Boomerang (Cao)

25

Thu Thập 250 Đèn Hoa Sen

Búa Ma

15

Túi quà đá vàng

10

Khí Hồn

250

Vòng Tay Venus +3

1

Thu Thập 500 Đèn Hoa Sen

Mảnh Rồng Con

2

Mảnh Rắn Tinh

2

Nhẫn Vàng

2

Bình Tu Luyện Lv2

35

Thu Thập 999 Đèn Hoa Sen

Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh

2

Mảnh Nai GB

2

Nhẫn Bạch Kim

2

Lương Thực

150

Quà khng trong tun

Nạp Sms 15K

Đá Chúc Phúc-Công

15

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

15

Đá Chúc Phúc-Thủ

15

Khí Hồn

150

Nạp 1 Lần Đạt 200 Xu

Đá Chúc Phúc-Công

25

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

25

Đá Chúc Phúc-Thủ

25

Đá Cường Hóa (1 day)

80

Nạp 1 Lần Đạt 500 Xu

Lương Thực

55

Túi quà đá đỏ

15

Túi quà đá lam

15

Túi quà đá lục

15

Nạp 1 Lần Đạt 1000 Xu

Bình Tu Luyện Lv2

20

Túi quà đá vàng

20

Túi quà đá tím

20

Túi quà thời trang

5

Nạp 1 Lần Đạt 2000 Xu

Rìu Thú Linh

1

Giáp Thú Linh

1

Nón Thú Linh

1

Mảnh Rồng Con

15

Nạp 1 Lần Đạt 5000 Xu

Mảnh Rắn Tinh

15

Mảnh Nai GB

15

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

50

Đá Chúc Phúc-Thủ

50

Nạp 1 Lần Đạt 10000 Xu

Đá Chúc Phúc-Thủ

150

Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh

15

Đá Chúc Phúc-Công

150

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Nhim v 7 ngày

Mở rương thường 200 lần

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

8

Lương Thực

8

Đá Cường Hóa

8

Ôm 100 lần

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

12

Lương Thực

12

Đá Cường Hóa

12

Hoàn thành 60 trận PVE

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

8

Lương Thực

8

Đá Cường Hóa

8

Hoàn thành 300 trận chiến đấu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

15

Lương Thực

15

Đá Cường Hóa

15

Tích lũy đạt 5.000.000 điểm sát thương

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

12

Lương Thực

12

Đá Cường Hóa

12

Nhận được 800 điểm tinh hồn

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

15

Lương Thực

15

Đá Cường Hóa

15

Đạt được 2000 điểm cống hiến

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

12

Lương Thực

12

Đá Cường Hóa

12

Lật Bài Viễn Chinh

(Reset)

Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv1

1

Lương Thực

1

Đá Cường Hóa

1

Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyện Lv1

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

4

Bùa Ma Thuật

3

Búa Ma

3

Mảnh Ngọc Tím

3

Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa

Mảnh Kiến Lam

2

Mảnh Gà Con

2

Mảnh Gà Lam

2

Mảnh Mầm Xanh

2

Lật bài nhận 15 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mảnh Cỏ Ma

2

Mảnh Gà Độc Nhỏ

2

Túi quà trang sức

2

Lật bài nhận 20 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh

2

Mảnh Nai GB

2

Mảnh Bazooka

5

Cường Hóa Áo

(Reset)

Cường hóa Áo  +6

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Đá Cường Hóa

2

Cường hóa Áo  +7

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyện Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Áo  +8

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyện Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Áo  +9

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyện Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Áo  +10

Đèn Hoa Sen

4

Boomerang (Cao)

4

Bình Tu Luyện Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Áo  +11

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

5

Khí Hồn

5

Cường hóa Áo  +12

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

8

Khí Hồn

10

Cường hóa Áo  +13

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

12

Khí Hồn

15

Cường hóa Áo  +14

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

15

Khí Hồn

20

Cường hóa Áo  +15

Đèn Hoa Sen

8

Boomerang (Cao)

8

Lương Thực

20

Khí Hồn

25

Quà Mỗi Ngày

(Reset)

Nạp 1 lần đạt 200 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Tiêu tích lũy 300 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv2

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Nạp 1 lần đạt 500 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyện Lv2

5

Lương Thực

5

Đá Cường Hóa

5

Tiêu tích lũy 750 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyện Lv2

7

Lương Thực

7

Đá Cường Hóa

7

Nạp 1 lần đạt 1000 Xu

Đèn Hoa Sen

20

Bình Tu Luyện Lv2

10

Lương Thực

10

Đá Cường Hóa

10

Tiêu tích lũy 1500 Xu

Đèn Hoa Sen

25

Bình Tu Luyện Lv2

15

Lương Thực

15

Đá Cường Hóa

15

Nạp 1 lần đạt 2000 Xu

Đèn Hoa Sen

50

Bình Tu Luyện Lv2

20

Lương Thực

20

Đá Cường Hóa

20

Tiêu tích lũy 3000 Xu

Đèn Hoa Sen

50

Bình Tu Luyện Lv2

30

Lương Thực

30

Đá Cường Hóa

30

Tiêu Diệt Đối Thủ

(Reset)

Đánh bại 5 người trong Sảnh

Bình Tu Luyện Lv1

5

Vàng

2000

Tinh Thần

10

Quà Huy Chương Thổ Hào

1

Đánh bại 15 người trong Sảnh

Bình Tu Luyện Lv1

5

Quà Triển Vọng    

1

Quà Khởi động    

1

Quà Thần Bí    

1

Đánh bại 25 người trong Sảnh

Mảnh Rìu Hoa Văn

2

Thiên Vũ

1

Quà Thanh Long Thổ Hào    

1

Quà Bạch Hổ Thổ Hào    

1

Đánh bại 40 người trong Sảnh

Mảnh Giáp Hoa Văn

2

Thiên Vũ

2

Tình Đầu

2

Quà Đường Tăng Cấp    

1

Đánh bại 60 người trong Sảnh

Mảnh Nón Hoa Văn

2

Thiên Vũ +1

1

Búa Ma

2

Bùa Ma Thuật

2

Đánh bại 100 người trong Sảnh

Mảnh Súng Nước

2

Thiên Vũ +1

2

Túi quà thời trang

5

Bùa Ma Thuật

3

Càn Quét Phó Bản

(Reset)

Càn quét Mê Cung 20 lần

Bình Tu Luyện Lv1

5

Vàng

2000

Tinh Thần

10

Quà Fan    

1

Càn quét Mê Cung 50 lần

Bình Tu Luyện Lv1

5

Quà Sảng Khoái    

1

Quà Dũng Sĩ    

1

Quà Học Viện    

1

Càn quét Mê Cung 100 lần

Mảnh Rìu Thú Linh

2

Ác Ma

1

Quà Chu Tước Thổ Hào    

1

Quà Huyền Vũ Thổ Hào    

1

Càn quét Mê Cung 150 lần

Mảnh Giáp Thú Linh

2

Ác Ma

2

Tình Đầu

2

Quà Đại Bác    

1

Càn quét Mê Cung 200 lần

Mảnh Nón Thú Linh

2

Ác Ma +1

1

Búa Ma

2

Bùa Ma Thuật

2

Càn quét Mê Cung 300 lần

Kẻ Ngông Cuồng

2

Mảnh Photocopy

2

Túi quà thời trang

5

Loa Liên Server

5

Xếp hạng May Mắn

(Reset)

Đạt hạng 2 -4  nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 10-12 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 25 -27 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 45 - 47 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 80 - 82 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 100 - 102 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Đạt hạng 150 - 152 nhận thưởng

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

S dng lương thc

S dng 20 lương thc

Vàng

1000

S dng 50 lương thc

Búa ma

1

Vàng

2000

S dng 80 lương thc

Búa ma

2

Túi quà đá tím

2

S dng 120 lương thc

Búa ma

3

Bùa Ma Thuật

2

Đá cường hóa

10

S dng 200 lương thc

Quà Thương Cổ

5

Bùa Ma Thuật

3

Búa ma

5

S dng 500 lương thc

túi quà đá lam

5

tinh thần

100

đá cường hóa

20

Khí hồn

100