Tích lũy đăng nhập (30 ngày)

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, Gunner tại máy chủ mới đăng nhập liên tục hàng ngày vào Gunny Mobi đạt yêu cầu sẽ được nhận thưởng. Ngày đăng nhập không tích lũy, Gunner phải đăng nhập liên tục mỗi ngày không đứt quãng mới đáp ứng yêu cầu nhận thưởng.

Thời gian tổ chức

- 1 tháng kể từ ngày Merge Server

Tích lũy đăng nhập 1 ngày Đá Cường Hóa 2
Thuốc Kinh Nghiệm Lv3 20
Bình Tu Luyện Lv1 5
Vàng 2000
Tích lũy đăng nhập 3 ngày Bình Tu Luyện Lv2 10
Lương Thực 50
Khí Hồn 50
Đá Thánh Thú Lv3 20
Tích lũy đăng nhập 7 ngày Mảnh Kiến Lam 50
Đá Thánh Thú Lv3 20
Đá Đỏ Lv4 4
Đá Cường Hóa 20
Tích lũy đăng nhập 10 ngày Mảnh Gà Lam 10
Đá Lục Lv3 3
Lương Thực 20
Tinh Thần 100
Tích lũy đăng nhập  14 ngày Túi Quà Tinh Thần 10
Đá Cường Hóa 30
Đá Thánh Thú Lv3 10
Mảnh Ngọc Tím 10
Tích lũy đăng nhập 18 ngày Lương Thực 20
Mảnh Gà Hồng 10
Vòng Tay Venus 2
Tinh Thần 100
Tích lũy đăng nhập  22ngày Bình Tu Luyện Lv2 8
Đá Thánh Thú Lv4 15
Lãng Mạn +2 1
Túi Quà Vip Ná Gà 10
Tích lũy đăng nhập 26 ngày Đá Cường Hóa 12
Mảnh Kiến Xanh 12
Bùa Ma Thuật 8
Tinh Thần 300
Tích lũy đăng nhập 30 ngày Bình Tu Luyện Lv2 12
Đá Cường Hóa 100
Mảnh Kiến Đỏ 15
Lương Thực 100