Đua top Guild

Nội dung sự kiện

Khi hoạt động kết thúc, thành viên và trưởng Guild của 10 Guild đứng đầu bảng xếp hạng Top Guild cụm máy chủ liên thông sẽ nhận được phần thưởng phong phú, chứng nhận Guild mạnh nhất.

Thời gian tổ chức

Thời gian đua Top diễn ra từ 16:00 14 ngày kể từ ngày gộp Server.

Trưởng guild Hạng 1 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 10
Mảnh Rồng Con 10
Mảnh Rắn Tinh 10
Mảnh Nai GB 10
Trưởng Guild Hạng 2 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 7
Mảnh Rồng Con 7
Mảnh Rắn Tinh 7
Mảnh Nai GB 7
Trưởng guild Hạng 3 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 5
Mảnh Rồng Con 5
Mảnh Rắn Tinh 5
Mảnh Nai GB 5
Trưởng guild Hạng 4-10 Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh 3
Mảnh Rồng Con 3
Mảnh Rắn Tinh 3
Mảnh Nai GB 3
Thành viên guild hạng 1 Đá cường hóa 20
Đá thánh thú Lv3 20
Thuốc Kinh Nghiệm Lv2 20
Lương thực 20
Thành Viên guild hạng 2 Đá cường hóa 15
Đá thánh thú Lv3 15
Thuốc Kinh Nghiệm Lv2 15
Lương thực 15
Thành Viên guild hạng 3 Đá cường hóa 10
Đá thánh thú Lv3 10
Thuốc Kinh Nghiệm Lv1 10
Lương thực 10
Thành Viên guild hạng 4-10 Đá cường hóa 5
Đá thánh thú Lv3 5
Thuốc Kinh Nghiệm Lv1 5
Lương thực 5

Lưu ý

  • Sự kiện áp dụng riêng cho máy chủ liên thông.
  • Phần thưởng sẽ được chuyển qua hộp thư trong vòng 60 phút sau khi sự kiện kết thúc.