Máy Chủ 001 - 211

S Kin

Yêu Cu

Phn Thưởng

S Lượng

Đăng nhp nhn thưởng

Đăng Nhp Nhn Thưởng

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyn Lv1

3

Lương Thc

3

Đá Cường Hóa

3

Tích Lũy Tiêu Xu

Tích Lũy Tiêu 500 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Nón Gà Hng 

(30 ngày/ không gia hn được)

1

Hin Thc Sc Màu 

(30 ngày/gia hn được)

1

Kín Đáo 

(30 ngày/gia hn được)

1

Tích Lũy Tiêu 1000 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Túi quà đá vàng

5

Nhn Vàng

1

Hnh Phúc

1

Tích Lũy Tiêu 2000 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Túi quà đá lc

10

Nhn Vàng +1

1

Hnh Phúc

3

Tích Lũy Tiêu 4000 Xu

Đèn Hoa Sen

20

Túi quà đá lam

5

Nhn Vàng +1

2

Hnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 6000 Xu

Đèn Hoa Sen

20

Cơn Thnh N Sulan

 (30 ngày/ Gia hn được)

1

Cô Mèo d thương

(30 ngày/  Gia hn được)

1

Hnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 9000 Xu

Đèn Hoa Sen

30

Nhn Vàng +2

1

Nhn Ch P +4

1

Vòng Tay Xanh +4

1

Tích Lũy Tiêu 15000 Xu

Đèn Hoa Sen

60

Xanh Ngu Hng (30 ngày/Không gia hn được)

1

Nhn Vàng +2

1

Ngc Ht Nhân Lc

1

Tích Lũy Tiêu 30000 Xu

Cánh Thiên S (30 ngày)

1

Ngc Ht Nhân Lam

1

Đá Chúc Phúc-Th

50

Bình Tu Luyn Lv2

50

Tích Lũy Tiêu  60000 Xu

Ngc Ht Nhân Tím

1

Nhn Bch Kim +2

1

Đá Chúc Phúc-Thuc Tính

50

Đá Cường Hóa

200

Tích Lũy Tiêu  120000 Xu

Búa Ma

100

Nhn Bch Kim +2

1

VIP-Thương C

1

Đá Chúc Phúc-Công

100

Tích Lũy Tiêu  200000 Xu

Tướng Rìu Băng

(30 ngày/ Có th gia hn)

1

Ngc Ht Nhân Cam

1

Nhn Kim Cương +2

1

Bình Tu Luyn Lv2

100

Thu thp Đèn Hoa Sen

Thu Thp 10 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyn Lv2

1

Đá Thánh Thú Lv3

1

Đá Cường Hóa

1

Lương Thc

1

Thu Thp 20 Đèn Hoa Sen

Rương Đng

2

Rương Bc

2

Rương Vàng

2

Tinh Thn

30

Thu Thp 50 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyn Lv2

6

Đá Thánh Thú Lv3

6

Đá Cường Hóa

6

Lương Thc

6

Thu Thp 80 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá lc

5

Bình Tu Luyn Lv2

8

Túi quà đá tím

5

Túi Quà VIP-Ná Gà

5

Thu Thp 100 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá đ

10

Túi quà đá lam

10

Vòng Tay Venus +2

1

Thương C (Cao)

30

Thu Thp 250 Đèn Hoa Sen

Búa Ma

5

Túi quà đá vàng

5

Khí Hn

150

Vòng Tay Venus +3

1

Thu Thp 500 Đèn Hoa Sen

Mnh Rng Con

3

Mnh Rn Tinh

3

Nhn Vàng +1

1

Bình Tu Luyn Lv2

50

Thu Thp 999 Đèn Hoa Sen

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

3

Mnh Nai GB

3

Nhn Bch Kim

3

Lương Thc

200

Quà khng trong tun

Np Sms 15K

Đá Cường Hóa

5

Bình Tu Luyn Lv2

5

Lương Thc

5

Khí Hn

150

Np 1 Ln Đt 200 Xu

Vòng Tay Venus

1

Bình Tu Luyn Lv2

5

Búa Ma

5

Đá Cường Hóa (1 day)

80

Np 1 Ln Đt 500 Xu

Lương Thc

55

Vòng Tay Venus

1

Mnh Rn Tinh

8

Bình Tu Luyn Lv2

20

Np 1 Ln Đt 1000 Xu

Bình Tu Luyn Lv2

20

Vòng Tay Venus +1

1

Mnh Nai GB

10

Búa Ma

20

Np 1 Ln Đt 2000 Xu

Bình Tu Luyn Lv2

50

Đá Cường Hóa

100

Búa Ma

50

Vòng Tay Venus +2

1

Np 1 Ln Đt 5000 Xu

Tinh Thn

1500

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

10

Vòng Tay Venus +3

1

Búa Ma

100

Np 1 Ln Đt 10000 Xu

Hnh Phúc +4

1

Vòng Tay Venus +4

1

Ác Ma +4

2

Nhn Bch Kim +2

1

Nhim v 7 ngày

M rương thường 200 ln

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

8

Lương Thc

8

Đá Cường Hóa

8

Ôm 100 ln

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

12

Lương Thc

12

Đá Cường Hóa

12

Hoàn thành 60 trn PVE

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

8

Lương Thc

8

Đá Cường Hóa

8

Hoàn thành 300 trn chiến đu

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

15

Lương Thc

15

Đá Cường Hóa

15

Tích lũy đt 5.000.000 đim sát thương

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

12

Lương Thc

12

Đá Cường Hóa

12

Nhn được 800 đim tinh hn

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

15

Lương Thc

15

Đá Cường Hóa

15

Đt được 2000 đim cng hiến

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv1

12

Lương Thc

12

Đá Cường Hóa

12

Lt Bài Vin Chinh

(Reset)

Lt bài nhn 4 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyn Lv1

1

Lương Thc

1

Đá Cường Hóa

1

Lt bài nhn 8 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyn Lv1

2

Lương Thc

2

Đá Cường Hóa

2

Lt bài nhn 10 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

4

Bùa Ma Thut

3

Búa Ma

3

Mnh Ngc Tím

3

Lt bài nhn 12 Đá Cường Hóa

Mnh Kiến Lam

2

Mnh Gà Con

2

Mnh Gà Lam

2

Mnh Mm Xanh

2

Lt bài nhn 15 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mnh C Ma

2

Mnh Gà Đc Nh

2

Túi quà trang sc

2

Lt bài nhn 20 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

2

Mnh Nai GB

2

Mnh Bazooka

5

Cường Hóa Nón

(Reset)

Cường hóa Nón  +6

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyn Lv2

2

Đá Cường Hóa

2

Cường hóa Nón  +7

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyn Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Nón  +8

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyn Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Nón  +9

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyn Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Nón  +10

Đèn Hoa Sen

4

Boomerang (Cao)

4

Bình Tu Luyn Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Nón  +11

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thc

5

Khí Hn

5

Cường hóa Nón  +12

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thc

8

Khí Hn

10

Cường hóa Nón  +13

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thc

12

Khí Hn

15

Cường hóa Nón  +14

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thc

15

Khí Hn

20

Cường hóa Nón  +15

Đèn Hoa Sen

8

Boomerang (Cao)

8

Lương Thc

20

Khí Hn

25

Quà Mi Ngày

(Reset)

Np 1 ln đt 200 Xu

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyn Lv2

2

Lương Thc

2

Đá Cường Hóa

2

Tiêu tích lũy 300 Xu

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyn Lv2

3

Lương Thc

3

Đá Cường Hóa

3

Np 1 ln đt 500 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyn Lv2

5

Lương Thc

5

Đá Cường Hóa

5

Tiêu tích lũy 750 Xu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyn Lv2

7

Lương Thc

7

Đá Cường Hóa

7

Np 1 ln đt 1000 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv2

10

Lương Thc

10

Đá Cường Hóa

10

Tiêu tích lũy 1500 Xu

Đèn Hoa Sen

10

Bình Tu Luyn Lv2

15

Lương Thc

15

Đá Cường Hóa

15

Np 1 ln đt 2000 Xu

Đèn Hoa Sen

20

Bình Tu Luyn Lv2

20

Lương Thc

20

Đá Cường Hóa

20

Tiêu tích lũy 3000 Xu

Đèn Hoa Sen

20

Bình Tu Luyn Lv2

30

Lương Thc

30

Đá Cường Hóa

30

Khiêu Chiến 2vs2

(Reset)

Khiêu chiến 2vs2 thng 5 ln

Bình Tu Luyn Lv1

5

Vàng

2000

Đèn Hoa Sen

1

Khiêu chiến 2vs2 thng 10 ln

Bình Tu Luyn Lv1

5

Đèn Hoa Sen

2

Đá Cường Hóa

5

Khiêu chiến 2vs2 thng 18 ln

Mnh Rìu Hoa Văn

2

Thiên Vũ

1

Đèn Hoa Sen

3

Khiêu chiến 2vs2 thng 30 ln

Mnh Giáp Hoa Văn

2

Nhn C May Mn

2

Thành Tht

2

Khiêu chiến 2vs2 thng 45 ln

Mnh Nón Hoa Văn

2

Nhn C May Mn +1

1

Búa Ma

2

Bùa Ma Thut

2

Khiêu chiến 2vs2 thng 60 ln

Mnh Súng Nước

2

Nhn C May Mn +1

2

Đèn Hoa Sen

4

Bùa Ma Thut

3

Khiêu chiến 2vs2 thng 80 ln

Mnh Xe Hơi

3

Nhn C May Mn +1

2

Bình Tu Luyn Lv2

15

Đèn Hoa Sen

5

Cng Hiến Guild

(Reset)

Cng hiến Guild 50 đim

Bình Tu Luyn Lv1

5

Đèn Hoa Sen

1

Cng hiến Guild 100 đim

Đèn Hoa Sen

1

Nhn Hoàng Đế

1

Cng hiến Guild 150 đim

Đèn Hoa Sen

2

Nhn Hoàng Đế

1

Vòng Hoàng Đế

1

Cng hiến Guild 250 đim

Đèn Hoa Sen

2

Nhn Hoàng Đế

2

Vòng Hoàng Đế

2

Cng hiến Guild 400 đim

Đèn Hoa Sen

3

Quà Bá Vương

1

Búa Minotaure

5

Cng hiến Guild 600 đim

Bình Tu Luyn Lv2

3

Đèn Hoa Sen

5

Búa Minotaure    

10

Bazooka    

10

Cng hiến Guild 800 đim

Nhn Vàng

2

Bình Tu Luyn Lv2

10

Đèn Hoa Sen

8

Mnh Trang B Hoa Văn

8

Đp Bình Ma

(Reset)

Đp 2 Bình Ma

Bình Tu Luyn Lv2

2

Đèn Hoa Sen

1

Đp 5 Bình Ma

Bình Tu Luyn Lv2

5

Đèn Hoa Sen

3

Đp 10 Bình Ma

Nhn Vàng

1

Bình Tu Luyn Lv2

5

Đèn Hoa Sen

5

Đp 18 Bình Ma

Nhn Vàng

2

Đèn Hoa Sen

9

Quà Vua Gà Kim Cương

1

Đp 30 Bình Ma

Nhn Vàng +1

1

Mnh Nai GB

3

Đèn Hoa Sen

15

Quà Din Đàn 3    

2

Đp 50 Bình Ma

Nhn Bch Kim

1

Mnh Rn Tinh

5

Đèn Hoa Sen

25

Quà Din Đàn 1    

1

S dng Bình Tu Luyn Lv2

(Reset)

S dng 15 Bình Tu Luyn Lv2

Đèn Hoa Sen

5

Quà Quý Tc    

1

S dng 30 Bình Tu Luyn Lv2

Đèn Hoa Sen

5

Quà Bá Vương    

1

S dng 50 Bình Tu Luyn Lv2

Đèn Hoa Sen

10

Quà Hot Đng 6    

2

Quà Hot Đng 7    

2

S dng 75 Bình Tu Luyn Lv2

Đèn Hoa Sen

15

Quà Mng L 5    

1

Quà Đc Quyn 3    

1

S dng 120 Bình Tu Luyn Lv2

Nhn Vàng

1

Mnh Rng Con

3

Đèn Hoa Sen

20

Quà Vui L 2    

1

S dng 200 Bình Tu Luyn Lv2

Nhn Vàng +1

1

Đèn Hoa Sen

30

Quà Vui L 2    

1

Quà Tân Th    

1

S dng 300 Bình Tu Luyn Lv2

Nhn Bch Kim

1

Mnh Phượng Hoàng Băng Tinh

5

Đèn Hoa Sen

50

Quà Kim Cương    

1