Máy Chủ 001 - 207

S Kin

Yêu Cu

Phn Thưởng

S Lượng

Đăng nhp nhn thưởng

Đăng Nhp Nhn Thưởng

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Tích Lũy Tiêu Xu

Tích Lũy Tiêu 500 Xu

Đèn Hoa Sen

1

Chíp Chíp

(3 ngày/ có thể gia hạn)

1

Túi quà đá tím

5

Túi quà tinh thần

5

Tích Lũy Tiêu 1000 Xu

Đèn Hoa Sen

3

Túi quà đá vàng

5

Nhẫn Vàng

1

Hạnh Phúc

1

Tích Lũy Tiêu 2000 Xu

Đèn Hoa Sen

8

Túi quà đá lục

5

Nhẫn Vàng +1

1

Hạnh Phúc

2

Tích Lũy Tiêu 4000 Xu

Đèn Hoa Sen

15

Túi quà đá lam

5

Nhẫn Vàng +1

2

Hạnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 6000 Xu

Đèn Hoa Sen

30

Túi quà đá đỏ

5

Nhẫn Vàng +1

2

Hạnh Phúc +1

2

Tích Lũy Tiêu 9000 Xu

Đèn Hoa Sen

30

Nhẫn Vàng +2

1

Nhẫn Chữ P +4

1

Vòng Tay Xanh +4

1

Tích Lũy Tiêu 15000 Xu

Đèn Hoa Sen

50

Tử Thần

(7 ngày/ có thể gia hạn)

1

Nhẫn Vàng +2

1

Cánh Thiên Sứ (7 ngày)

1

Tích Lũy Tiêu 30000 Xu

Ngọc Thần Báo Lục

1

Búa Ma

20

Đá Chúc Phúc-Thủ

50

Bình Tu Luyện Lv2

50

Tích Lũy Tiêu  60000 Xu

Ngọc Thần Báo Lam

1

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

50

Đá Cường Hóa

200

Tích Lũy Tiêu  120000 Xu

Ngọc Thần Báo Tím

1

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Vip-Boomerang

1

Đá Chúc Phúc-Công

100

Tích Lũy Tiêu  200000 Xu

Captain Gà

(30 ngày/ Có thể gia hạn)

1

Ngọc Thần Báo Cam

1

Nhẫn Kim Cương +2

1

Lương Thực

300

Thu thp Đèn Hoa Sen

Thu Thp 10 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyện Lv2

1

Đá Thánh Thú Lv3

1

Đá Cường Hóa

1

Lương Thực

1

Thu Thp 20 Đèn Hoa Sen

Đá Chúc Phúc-Công

4

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

4

Đá Chúc Phúc-Thủ

4

Tinh Thần

30

Thu Thp 50 Đèn Hoa Sen

Bình Tu Luyện Lv2

6

Đá Thánh Thú Lv3

6

Đá Cường Hóa

6

Lương Thực

6

Thu Thp 80 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá lục

5

Bùa Ma Thuật

5

Túi quà đá tím

5

Túi Quà VIP-Ná Gà

5

Thu Thp 100 Đèn Hoa Sen

Túi quà đá đỏ

5

Túi quà đá lam

5

Tinh Hoa Kỹ Năng

10

Boomerang (Cao)

20

Thu Thp 250 Đèn Hoa Sen

Búa Ma

20

Túi quà đá vàng

5

Khí Hồn

200

Vòng Tay Venus +3

1

Thu Thp 500 Đèn Hoa Sen

Mảnh Rồng Con

2

Mảnh Rắn Tinh

2

Nhẫn Vàng

1

Bình Tu Luyện Lv2

30

Thu Thp 999 Đèn Hoa Sen

Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh

2

Mảnh Nai GB

2

Nhẫn Bạch Kim

1

Lương Thực

100

Quà khng trong tun

Np Sms 15K

Đá Chúc Phúc-Công

15

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

15

Đá Chúc Phúc-Thủ

15

Khí Hồn

150

Np 1 Ln Đt 200 Xu

Đá Chúc Phúc-Công

20

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

20

Đá Chúc Phúc-Thủ

20

Đá Cường Hóa

50

Np 1 Ln Đt 500 Xu

Lương Thực

50

Túi quà đá đỏ

10

Túi quà đá lam

10

Túi quà đá lục

10

Np 1 Ln Đt 1000 Xu

Bình Tu Luyện Lv2

20

Túi quà đá vàng

20

Túi quà đá tím

20

Túi quà thời trang

5

Np 1 Ln Đt 2000 Xu

Túi Quà VIP-Ná Gà

50

Túi quà tinh thần

50

Khí Hồn

999

Mảnh Rồng Con

20

Np 1 Ln Đt 5000 Xu

Mảnh Rắn Tinh

15

Mảnh Nai GB

15

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

50

Đá Chúc Phúc-Thủ

50

Np 1 Ln Đt 10000 Xu

Nắm Đấm Gà

(30 ngày/ Có thể gia hạn)

1

Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh

15

Đá Chúc Phúc-Công

150

Nhẫn Bạch Kim +2

1

Nhim v 7 ngày

M rương thường 200 ln

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Ôm 100 ln

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Hoàn thành 60 trn PVE

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Hoàn thành 300 trn chiến đu

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Tích lũy đt 5.000.000 đim sát thương

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Nhn được 800 đim tinh hn

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Đt được 2000 đim cng hiến

Đèn Hoa Sen

5

Bình Tu Luyện Lv1

3

Lương Thực

3

Đá Cường Hóa

3

Lật Bài Viễn Chinh

(Reset)

Lật bài nhận 4 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

2

Bình Tu Luyện Lv1

1

Lương Thực

1

Đá Cường Hóa

1

Lật bài nhận 8 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

3

Bình Tu Luyện Lv1

2

Lương Thực

2

Đá Cường Hóa

2

Lật bài nhận 10 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

4

Bùa Ma Thuật

3

Búa Ma

3

Mảnh Ngọc Tím

3

Lật bài nhận 12 Đá Cường Hóa

Mảnh Kiến Lam

2

Mảnh Gà Con

2

Mảnh Gà Lam

2

Mảnh Mầm Xanh

2

Lật bài nhận 15 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mảnh Kiến Đỏ

2

Mảnh Gà Hồng

2

Túi quà trang sức

2

Lật bài nhận 20 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Mảnh Rồng Con

2

Mảnh Rắn Tinh

2

Mảnh Bazooka

5

Chiến Binh Gà

(Reset)

Tích 5 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

1

Chìa Khóa Đồng

1

Boomerang (Cao)

1

Mảnh Ngọc Tím

1

Tích 10 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyện Lv1

2

Đá Cường Hóa

2

Tích 20 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyện Lv1

3

Búa Ma

3

Tích 30 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

4

Chìa Khóa Bạc

4

Búa Ma

4

Mảnh Ngọc Cam

4

Tích 50 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

4

Chìa Khóa Vàng

2

Túi quà thời trang

4

Khí Hồn

40

Tích 80 trận thắng tại Sảnh

Đèn Hoa Sen

10

Chìa Khóa Vàng

2

Mảnh Photocopy

2

Bản Đồ Kho Báu

2

Cường Hóa Vũ Khí Phụ

(Reset)

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +6

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyện Lv2

2

Đá Cường Hóa

2

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +7

Đèn Hoa Sen

2

Boomerang (Cao)

2

Bình Tu Luyện Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +8

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyện Lv2

3

Đá Cường Hóa

3

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +9

Đèn Hoa Sen

3

Boomerang (Cao)

3

Bình Tu Luyện Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +10

Đèn Hoa Sen

4

Boomerang (Cao)

4

Bình Tu Luyện Lv2

4

Đá Cường Hóa

4

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +11

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

5

Khí Hồn

5

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +12

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

8

Khí Hồn

10

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +13

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

12

Khí Hồn

15

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +14

Đèn Hoa Sen

5

Boomerang (Cao)

5

Lương Thực

15

Khí Hồn

20

Cường hóa Vũ Khí Phụ  +15

Đèn Hoa Sen

8

Boomerang (Cao)

8

Lương Thực

20

Khí Hồn

25

Sử dụng Đá Cường Hóa

(Reset)

Sử dụng 15 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

1

Chìa Khóa Đồng

1

Tinh Thần

10

Khí Hồn

5

Sử dụng 30 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

2

Chìa Khóa Bạc

2

Tinh Thần

20

Khí Hồn

5

Sử dụng 50 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

3

Chìa Khóa Vàng

2

Bùa Ma Thuật

2

Tinh Hoa Kỹ Năng

20

Sử dụng 75 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

4

Đá Chúc Phúc-Thủ

5

Tinh Hoa Kỹ Năng

20

Boomerang (Cao)

4

Sử dụng 120 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

5

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

5

Khí Hồn

10

Tinh Hoa Kỹ Năng

20

Sử dụng 200 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

10

Đá Chúc Phúc-Công

10

Khí Hồn

50

Boomerang (Cao)

20

Sử dụng 300 Đá Cường Hóa

Đèn Hoa Sen

20

Mảnh Súng Nước

5

Boomerang (Cao)

20

Mảnh Nai GB

3

Vua Ghép Đá Thánh

Sử dụng tính năng Ghép 20 lần

Đèn Hoa Sen

5

Chìa Khóa Đồng

5

Tinh Thần

50

Đá Thánh Thú Lv3

5

Sử dụng tính năng Ghép 50 lần

Đèn Hoa Sen

10

Chìa Khóa Bạc

5

Kẻ Ngông Cuồng

5

Tinh Thần

500

Sử dụng tính năng Ghép 100 lần

Đèn Hoa Sen

10

Chìa Khóa Vàng

5

Mảnh Trang Bị Thú Linh

8

Mảnh Xe Hơi

8

Sử dụng tính năng Ghép 200 lần

Đèn Hoa Sen

15

Đá Chúc Phúc-Thủ

20

Mảnh Trang Bị Hoa Văn

8

Tinh Thần

500

Sử dụng tính năng Ghép 300 lần

Đèn Hoa Sen

20

Đá Chúc Phúc-Thuộc Tính

50

Mảnh Trang Bị Đầu Bò

8

Ngọc Dẫn Dắt Tím

1

Sử dụng tính năng Ghép 500 lần

Đèn Hoa Sen

25

Nón Gà Quái Dị

(3 ngày/ Gia hạn được)

1

Ngọc Dẫn Dắt Cam

1

Nhẫn Vàng +3

1